Inici
Català Castellano English


OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I MANTENIMENT DE SISTEMES INFORMÀTICS - CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Àrea: Tecnologia digital

Codi: 18/FOAP/413/0155452/016+017+018

Horari: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9:00 A 14:30

Durada: 410 H

Inici: 30/05/2019

Final: 30/09/2019

Preu:

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

CURSOS SUBVENCIONAT PER PERSONES DESOCUPADES | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Curs 100% Subvencionat per el Servei d'Ocupació de Catalunya

Què són els certificats de professionalitat?

El certificat de professionalitat acredita les qualificacions oficials contingudes en el perfil professional d’una ocupació.

S’obtenen superant els mòduls formatius, avaluant les competències donades per l’experiència laboral o per l’aprenentatge no formal, i sumant acreditacions de les unitats de competències contingudes en el certificat.

Els certificats de professionalitat són expedits pels Serveis Públics d’Ocupació mitjançant les proves realitzades en centres estatals i autonòmics.

Una vegada has demostrat que ets una persona qualificada per a exercir una professió se’t concedeix un certificat de professionalitat que acredita la competència professional de qui ho posseeix per al desenvolupament d’una activitat laboral. Aquests certificats són documents oficials i tenen validesa en tota Espanya. No són títols acadèmics, és a dir, amb ells no pots accedir a la universitat ni a cicles formatius però si pots obtenir els Títols de Professionalitat d’Educació.


OBJECTIUS:

Realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips informàtics i perifèrics, sota la supervisió d'un responsable, aplicant criteris de qualitat i actuant en condicions de seguretat i respecte al medi ambient, seguint instruccions i procediments establerts.


DIRIGIT A:

Prioritàriament a persones en situació d'atur tot i que un 40 % dels alumnes poden ser treballadors en actiu. No és necessari cap requisit previ quant a nivell formatiu.

OCUPACIONS O LLOCS DE TREBALL RELACIONATS:

- Operari en muntatge d'equips microinformàtics
- Operari en manteniment de sistemes microinformàtics


MÒDULS FORMATIUS:

1- REALITZAR OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE D'EQUIPS MICROINFORMÀTICS

- Col.laborar en el muntatge i substitució de components interns d'un equip microinformàtic per la seva posta en marxa, utilitzant guies detallades, seguint instruccions rebudes i complint amb les normes de seguretat i qualitat establertes.
- Col.laborar en el muntatge, substitució i connexió de perifèrics per augmentar la funcionalitat del sistema informàtic, utilitzant guies detallades de muntatge i connexió, seguint instruccions rebudes i complint amb les normes de seguretat i qualitat establertes.
- Aplicar procediments i executar programes de testeig per verificar la operativitat de l'equip informàtic, seguint guies detallades i intruccions rebudes.

2- REALITZAR OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT DE SISTEMES MICROINFORMÀTICS

- Aplicar procediments rutinaris de comprovació i de neteja de suports i perifèrics del sistema informàtic per mantenir la seva funcionalitat, seguint guies detallades i instruccions rebudes.
- Substituir cablejat i elements consumibles dels equips i perifèrics per garantir la continuïtat del seu ús, seguint guies detallades i instruccions rebudes i complint normes de seguretat.
- Aplicar procediments de "clonació" d'equips informàtics per realizar instal.lacions a partir d'imatges "clonades", seguint guies detallades i instuccions rebudes.
- Intervenir en les tasques d'etiquetatge, embalatge i trasllat d'equips, perifèrics i consumibles, per facilitar el seu emmagatzement, segons instruccions de seguretat i catalogació establertes per la organització.

3- REALITZAR OPERACIONS AUXILIARS AMB TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ

- Manejar el sistema d'arxius i perifèrics, utilitzant les eines de l'entorn usuari que proporciona el sistema operatiu i els serveis de xarxa, seguint instruccions rebudes.
- Utilitzar dispositius i aplicacions multimèdia per manejar informació, seguint instruccions rebudes.
- Utilitzar aplicacions ofimàtiques de processament de textos per confeccionar documents senzills d'una manera neta i ordenada, sguint instruccions i utilitzant formats específics.
- Utilitzar altres aplicacions ofimàtiques (de bases de dades, presentacions, fulls de càlcul, entre d'altres) per emmagatzemar i obtenir informació utilitzant dissenys ja elaborats, seguint instruccions rebudes.
- Utilitzar els recursos d'Internet per realitzar cerques i obtenir informació en xarxa interna i externa, utilitzant navegadors i seguint les instruccinons rebudes.
- Intercanviar informacions utilitzant els serveis d'Internet (serveis de correu, missatgeria i plataformes virtuals de formació, entre d'altres) i els proporcionats per la intranet corporativa, seguint instruccions rebudes.

4- PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS

- Realizar operacions auxiliars en el muntatge de sistemes microinformàtics, aplicant els processos del sistema de qualitat establert a l'empresa i els corresponents protocols de seguretat.
- Realitzar operacions de manteniment en sistemes microinformàtics i perifèrics, seguint indicacions, segons els plans de manteniment corresponents.
- Participar en els processos de treaball de l'empresa, seguint les normes i instruccions establertes en el centre de treball.C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.