Inici
Català Castellano English


ANGLÈS B1

Àrea: Idiomes

Codi: 18/FOAP/413/0155452/022

Horari: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 15:00 A 18:00 HORES

Durada: 280 H

Inici: 14/01/2019

Final: 28/05/2019

Preu:

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Curs 100% Subvencionat per el Servei d'Ocupació de Catalunya

Requisits:
Edat: 16 anys complerts.
Nivell acadèmic mínim: ESO.
Estar inscrit al SOC (Inem) com a demandant d’ocupació. Només han d’anar a l’Atur i dir que es volen apuntar perquè volen fer un curs subvencionat.

Documentació que necessitarem per poder-los donar d’alta al curs:
- DNI
- Dardo (és el document que els hi donarien al SOC)
- Títol original o resguard de tramitació del títol de la ESO, per poder després nosaltres portar-lo a compulsar.(Posteriorment se’ls hi retorna).
- També fem una prova de nivell abans de començar el curs.


OBJECTIUS:

L'alumne/a, ha de poder comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. Poder fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge. Poder produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal.


DIRIGIT A:

Persones en situació d'atur/estudiants.

POSSIBILITAT D’ACREDITAR DE MANERA OFICIAL EL NIVELL B1/B2, TOTALMENT SUBVENCIONAT.


PROGRAMA:

Expressió i interacció oral

- Assolir l’habilitat de participar en converses amb seguretat i fluïdesa en un amplia gama de situacions, incloses les poc habituals o sobre temes d’actualitat.
Expressió i interacció escrita

- Escriure textos llargs sobre fets i esdeveniments que tractin una varietat de temes generals, adequant el lèxic i les estructures al tema i a la situació comunicativa.

- Escriure cartes personals informals, semi-formals i formals, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text.

Comprensió oral:
- Comprendre el missatge general, les idees principals i els detalls fàcilment identificables en textos orals, sobre temes generals, en llenguatge estàndard articulat amb claredat i a velocitat normal en converses cara a cara.

- Comprendre l'essencial de textos orals emesos pels mitjans de comunicació, sobre temes de la vida quotidiana i del seu interès.

Comprensió lectora
- Comprendre les idees principals i localitzar informació específica en textos de diversa longitud i tipologia sobre temes generals, i identificar-ne la intenció comunicativa.
PROGRAMA:

Gramàtica
• Question tags
• Oracions impersonals/interrogatives/negacions/subordinades
• Oracions Passives
• Estil indirecte
• Adverbis i locucions adverbials
• Determinants: articles, demostratius, possessius, indefinits, etc.
• Relative Clauses i relative pronouns: who, which, that, etc.
• Preposicions
• Phrasel verbs
• Temps verbals:
o Consolidar Present Tenses/Past Tenses/Future Tenses
o Condicionals
o Modal Verbs

Vocabulari
• Ampliació de vocabulari i expressions freqüents relacionades amb situacions formals i informals.
• Vocabulari relacionat amb temes de l’actualitat.
• Expressions cuotidianes

Expressió oral

• Millorar la pronunciació dels fonemes vocàlics i consonàntics.
• Assolir el nivell de poder mantenir una conversació formal o informal amb fluïdesa i seguretat.
• Assolir un nivell de comprensió oral relacionada amb temes menys quotidians.

POSSIBILITAT D’ACREDITAR DE MANERA OFICIAL EL NIVELL B1/B2, TOTALMENT SUBVENCIONAT.C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.