Inici
Català Castellano English


OPERACIONS AUXILIARS D'ELABORACIÓ EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA - CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Àrea: Alimentació

Codi: 18/FOAP/413/0155452/030+031+032

Horari: TELEFORMACIÓ

Durada: 340 H

Inici: 11/03/2019

Final: 16/09/2019

Preu:

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

CURSOS SUBVENCIONAT PER PERSONES DESOCUPADES | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Curs 100% Subvencionat per el Servei d'Ocupació de Catalunya

Què són els certificats de professionalitat?

El certificat de professionalitat acredita les qualificacions oficials contingudes en el perfil professional d’una ocupació.

S’obtenen superant els mòduls formatius, avaluant les competències donades per l’experiència laboral o per l’aprenentatge no formal, i sumant acreditacions de les unitats de competències contingudes en el certificat.

Els certificats de professionalitat són expedits pels Serveis Públics d’Ocupació mitjançant les proves realitzades en centres estatals i autonòmics.

Una vegada has demostrat que ets una persona qualificada per a exercir una professió se’t concedeix un certificat de professionalitat que acredita la competència professional de qui ho posseeix per al desenvolupament d’una activitat laboral. Aquests certificats són documents oficials i tenen validesa en tota Espanya. No són títols acadèmics, és a dir, amb ells no pots accedir a la universitat ni a cicles formatius però si pots obtenir els Títols de Professionalitat d’Educació.


OBJECTIUS:

Realitzar operacions de suport en la recepció i preparació de les matèries primeres i auxiliars que intervenen en els processos productius. Col-laborar en aquests processos, ajudant en les operacions rutinàries i senzilles d'elaboració i d'envasat de productes alimenaris, d'acord amb les instruccions de treball i amb les normes d'higiene i seguretat específiques. Manejar càrregues amb carretons elevadors, per la càrrega i descàrrega de mercaderies.


DIRIGIT A:

Prioritàriament a persones en situació d'atur tot i que un 20 % dels alumnes poden ser treballadors en actiu. No és necessari cap requisit previ quant a nivell formatiu.

OCUPACIONS O LLOCS DE TREBALL RELACIONATS:

- Carretoner/a
- Mosso/a de magatzem
- Peons de la indústria de l'alimentació i begudes
- Preparador/a de matèries primeres
- Operador/a de màquines per elaborar i envasar productes alimentàris


MÒDULS FORMATIUS:

1- REALITZAR TASQUES DE SUPORT EN LA RECEPCIÓ I PREPARACIÓ DE LES MATÈRIES PRIMERES.

- Col-laborar en el control i la recepció de matèries primeres i dels productes auxiliars.
- Realitzar les operacions bàsiques de preparació de les materies primeres i auxiliars, utilitzant la maquinària, instrumental o equips necessaris, per canalitzar-les als processos d'elaboració.
- Contribuir a l'adopció en les situacions de treball de la seva competència, de les mesures de protecció necessàries per garantir la seguretat i higiène personal i les normes que assegurin la qualitat i salubritat alimentària dins de les activitats pròpies de la seva competència.

2- REALITZAR TASQUES DE SUPORT EN L'ELABORACIÓ, TRACTAMENT I CONSERVACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTÀRIS

-Realitzar les tasques rutinàries i específiques en les operacions d'elaboració de productes alimentaris, utilitzant l'utillatge i equips necessaris per la continuïtat del procés.
- Col.laborar en el manejament de les instal.lacions i serveis auxiliars, optimitzant els recursos disponibles en compliment de la normativa sobre estalvi energètic.
- Contribuir a l'adopció, en les situacions de treball de la seva competència, de les mesures de protecció necessàries per garantir la seguretat i higiène personal i les normes que assegurin la qualitat i salubritat alimentària dins de les activitats pròpies de la seva competència.

3- MANEJAR EQUIPS I INSTAL-LACIONS PER L'ENVASAT, CONDICIONAT I EMPAQUETAT DE PRODUCTES ALIMENTARIS, SEGUINT INSTRUCCIONS DE TREBALL DE CARÀCTER NORMALITZAT I DEPENENT.

-Participar en la preparació dels materials i en la regulació dels equips específics d'envasat, condicionament i embalatge de productes alimentaris, segons les prescripcions establertes en les intruccions de treball.
- Realitzar el procés d'envasat i condicionament dels productes alimentaris, operant comandaments senzills i automàtics, seguint les instruccions de treball.
- Realitzar el procés d'embalatge dels productes alimentaris envasats, operant comandaments senzills i automàtics, seguint les instruccions de treball.
- Contribuir a l'adopció, en el lloc de treball, de les mesures de protecció necessàries per garantir la seguretat personal i la higiene i qualitat del producte alimentari.

4- MANIPULAR CÀRREGUES AMB CARRETONS ELEVADORS.

- Identificar les condicions bàsiques de manipulació de materials i productes per la seva càrrega en relació amb la seva naturalesa, estat, quantitats, protecció i mitjans de transport utilitzat.
- Classificar i descriure els diferents tipus de paletització, relacionant-los amb la forma de constitució de la càrrega a transportar.
- Interpretar i aplicar la normativa referent a la prevenció de riscos laborals i de la salut dels treballadors.
- Interpretar la simbologia utilitzada en les senyalitzacions de l'entorn i en els mitjans de transport.
- Manipular càrregues i/o conduir carretons, efectuant operacions convencionals de càrrega, transport i descàrrega de materials o productes, tenint en compte les mesures de seguretat, prevenció de riscos i senyalització de l'entorn de treball.
- Enumerar les condidions bàsiques per transportar i abastir de materies primeres i materials les línies de producció.
- Cumplimentar en el suport establert per l'empresa, la documentació generada pel moviment de càrrega.

5- PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS.

- Aplicar mètodes d'aprovisionament de mercaderies amb destí a la producció alimentària i d'organització de vendes de productes acabats.
- Utilitzar procediments de planificació, organització i control de la producció en la indústria alimentària.
- Participar en el desenvolupament d'objectius de qualitat i protecció mediambiental de l'empresa, d'acord amb el model de gestió establert.
- Elaborar registres de qualitat i mediambient, proposant actuacions per la millora del procés i del producte.
- Supervisar la maquinària i equips de preparació i elaboració de productes càrnics, així com les instal.lacions dels serveis auxiliars. Cuidar i mantenir les normes d'higiene i seguretat, tant del personal com dels productes i de l'establiment.
- Realitzar tasques de recepció i distribució interna de materies destinades a la producció càrnica i aplicar tractaments previs a les materies primeres objecte d'elaboració posterior, seguint les instruccions i manuals de procediment.
- Elaborar preparats i productes càrnics manejant les materies i els equips necessaris, envasar i embalar tals productes, realitar l'emmagatzement posterior, tot això seguint els procediments establerts a l'efecte.
- Participar en els processos de treball de l'empresa, seguint les normes i instruccions establertes en el centre de treball.C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.