Inici
Català Castellano English


COMPTABILITAT

Àrea: Gestió empresa

Codi: PR43

Horari: DIMARTS DE 19 A 22

Durada: 51 H

Inici: 26/02/2019

Final: 25/06/2019

Preu: 1a quota de 160€ i 4 quotes més de 75€

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Per obtenir l’acreditació es requereix una assistència mínima del 75% de les sessions presencials, així com també la superació d’un examen o prova.

CURS TOTALMENT SUBVENCIONAT


OBJECTIUS:

Proporcionar els coneixements necessaris per realitzar operacions comptables mitjançant suport informàtic.


DIRIGIT A:

A totes aquelles persones que volen portar la comptabilitat de la seva empresa, utilitzant el suport informàtic.

Són necessaris coneixements mínims d’informàtica per poder realitzar aquest curs.


PROGRAMA:

Continguts:
1. Recordatori de conceptes generals
1.1. Cas pràctic
2. Immobilitzat
2.1. Valoració dels immobilitzats
2.2. Amortització
2.2.1. Comptabilització.
2.2.2. Normativa fiscal de valoració.
3. Provisions i deterioraments de valor
3.1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor
3.1.1. El principi de prudència
3.2. Principals provisions en el PGC
3.2.1. Tractament comptable inicial i posterior
3.3. Principals deterioraments de valor en el PGC
3.3.1. Tractament comptable inicial i posterior
3.4. Regulació de les provisions i deterioraments en el Impost de
Societats
3.4.1. Provisions i deterioraments deduïbles i no deduïbles.
4. Moneda estrangera.
4.1. Concepte d’operació en moneda estrangera
4.1.1. Distinció d’operació en moneda estrangera i operacions
amb l’exterior.
4.2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda
estrangera.
4.2.1. Diferències de canvi
4.2.2. Partides monetàries i no monetàries.
4.3. Tractament comptable de les operacions
4.3.1. En el moment de realitzar-se
4.3.2. En el moment final Ajustaments a final d’exercici
5. Valors mobiliaris
5.1. Concepte de valors mobiliaris
5.2. Principals tipus de valors
5.2.1. Instruments de patrimoni
5.2.2. Instruments de deute
5.3. Classificació dels instruments financers actius en pel PCG
5.3.1. Informació que ens aporta la classificació
5.3.2. Grups
5.4. Classificació dels instruments financers actius en pel PCG de
Pymes
5.4.1. Grups
5.5. Concepte de cost amortitzat
5.5.1. El tipus d’interès efectiu
5.5.2. Significat
5.5.3. Càlcul
5.6. Tractaments dels costos inicials de les operacions
5.7. Tractament de les diferències en el valor raonable dels
instruments a final d’exercici.
6. Comptabilització del Impost de societats.
6.1. Diferència entre impostos directe i impostos indirectes
6.1.1. Principals impostos de cada tipus
6.2. Definició del Impost de Societat
6.2.1. Àmbit d’aplicació
6.2.2. Base imposable
6.2.3. Tipus impositiu
6.3. Diferències entre el resultat comptable i la base imposable
6.3.1. Tipus de diferències: Permanents i temporànies.
6.3.2. Diferències entre unes i altres.
6.4. Comptabilització del impost
6.4.1. Impost corrent
6.4.2. Impost diferit
6.4.3. Actius i passius per diferències impositives.
6.5. Bases imposables negatives
6.5.1. Compensació
6.5.2. Crèdit impositiuC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.