Inici
Català Castellano English


FRANCÈS INICIAL

Àrea: Idiomes

Codi: 2694/2019

Horari: DILLUNS DE 18:30 A 20:30

Durada: 30 hores

Inici: 25/02/2019

Final: 17/06/2019

Preu: 225 € (1 quota de 75€ i 3 més de 50€)

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Aquest curs és totalment bonificable a través de les quotes de la Seguretat Social de l’empresa pels treballadors de règim general. Segons crèdit disponible de l’empresa. Des d’Infocentre us gestionen tot el procés de bonificació sense cap cost addicional. Demaneu informació.OBJECTIUS:

L’objectiu general del curs és iniciar els participants a la llengua francesa mitjançant l’aprenentatge del vocabulari i les expressions més simples i quotidianes.

Objectius específics:

- Aprendre el vocabulari i les expressions més simples i quotidianes.
- Fomentar el desenvolupament de les habilitats comunicatives dels assistents utilitzant una llengua estrangera, en aquest cas la llengua francesa.


DIRIGIT A :

A alumnes sense coneixements de l’idioma.


PROGRAMA:

Temes

1.El pronom personal subjecte. Els verbs “avoir” i “être”
2.El verb pronominal en present. La interrogació
3.El present dels verbs acabats en -re
4.El present dels verbs “pouvoir”, “venir”, “partir”
5.“Tout”, “depuis”, la negació “ne” i “pas”. Els verbs acabats en -ir
6.Usos de “celui-ci”, “celui-là”, “celle-ci”, “celle-là”. Utilització de “ce”, “cette”, “ces”
7.L’article partitiu “du”, “de la”, “des”
8.L’infinitiu del verb. El futur pròxim amb el verb “aller”
9.L’imperatiu present. El present del verb “faire”. La forma impersonal
10. El passat compost amb el verb “être”
11. Els verbs “connaître” i “savoir”. La preposició “de”
12. L’expressió de la forma passiva. El participi present

Competència comunicativa

- Comprensió auditiva:
- Comprendre a parlants de llengua francesa en converses de caràcter no especialitzat en un nivell bàsic
- Captar almenys el sentit general de la informació difosa a través de mitjans de comunicació (ràdio, tv, cine, vídeos, cassettes, ordinadors, presencialment)Expressió oral:

-participar en converses sobre temes de l’entorn social, laboral i familiar plantejades en un nivell elemental
-expressar les seves pròpies necessitats, idees i sentiments de forma senzilla però intel•ligible per a un interlocutor natiu atent a la comunicació
-relatar històries senzilles o informació escoltada o llegida prèviament.

Comprensió escrita:

-comprendre el que és essencial de la informació continguda en documents autèntics senzills (anuncis, fullets) d’informació puntual i temes relacionats amb el que s’ha estudiat i la informació continguda en correspondència personal senzilla. Adaptacions literàries simplificades, segons nivells de coneixements, de nivell elemental.
-comprendre globalment textos de premsa no especialitzats.
-redactar missatges, targetes postals i cartes breus personals o a institucions civils, empreses de serveis, etc.
-descriure persones o llocs.
-redactar escrits senzills en referència a algun esdeveniment real o imaginari. Complimentar qüestionaris i impresos senzills.

Competència gramatical

-Discriminar i articular els sons propis del sistema fonològic francès estudiats en el text, tant en paraules aïllades com en la cadena parlada, així com la seva accentuació bàsica, de forma que li permeti la comunicació, a nivell elemental, amb parlants d’aquesta llengua.
-Comprendre i utilitzar el ritme i l’entonació més freqüents
-Reconèixer i utilitzar el sistema de representació gràfica
-Comprendre i expressar significats conceptuals (relacions lògiques, nocions i relacions de quantitat, espacials, temporals, etc.).
-Comprendre i expressar relacions entre diferents parts del discurs parlat o escrit, mitjançant els mecanismes bàsics, lèxics i morfosintàctics de connexió.
C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.