Inici
Català Castellano English


FRANCÈS A2 - PREPARACIÓ EXÀMENS EOI

Àrea: Idiomes

Codi: PR48/2019

Horari: DIMARTS I DIJOUS DE 18:30 A 20

Durada: 66 H

Inici: 29/01/2019

Final: 27/06/2019

Preu: 1 quota de 75€ i 6 més de 70€

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Aquest curs és totalment bonificable a través de les quotes de la Seguretat Social de l’empresa pels treballadors de règim general. Segons crèdit disponible de l’empresa. Des d’Infocentre us gestionen tot el procés de bonificació sense cap cost addicional. Demaneu informació.


ACONSEGUEIX L'ACREDITACIÓ DELS TEUS CONEIXEMENTS EN FRANCÈS:

1.1 Objectius generals

Adquirir l'habilitat o capacitat de:

1. Utilitzar les habilitats lingüístiques bàsiques, tant productives com receptives, per fer ús de la llengua com a mitjà de comunicació i d'expressió personal, per tal de satisfer necessitats bàsiques de la vida quotidiana.

2. Utilitzar les experiències i coneixements previs, tant lingüístics com socioculturals, per construir els nous aprenentatges.

3. Aprofitar totes les ocasions possibles d'exposició i interacció amb la nova llengua, incloses les que proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació.

4. Desenvolupar i utilitzar les estratègies que permetin resoldre situacions de comunicació en els contextos més habituals.

5. Desenvolupar i utilitzar les estratègies que permetin avaluar i continuar l'aprenentatge de l'idioma un cop superat el Nivell bàsic.

6. Adoptar una actitud oberta davant d'elements o situacions no característiques de la llengua pròpia que apareguin en el discurs.

1.2 Objectius per destreses

1. Expressió i interacció oral

Fer anuncis i presentacions breus, preparades prèviament, sobre temes i activitats de la vida quotidiana. Participar amb una facilitat raonable i de forma eficaç en situacions de comunicació habituals i en converses curtes, amb la col•laboració d'una persona interlocutora.

Reaccionar de forma adequada en intercanvis i transaccions breus i senzilles en situacions de la vida quotidiana.

2. Expressió i interacció escrita

Escriure textos curts i senzills sobre necessitats personals i situacions de la vida quotidiana, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text, i utilitzant frases simples connectades amb elements de cohesió bàsics.

3. Comprensió oral

Comprendre l'essencial de missatges breus, clars i senzills, articulats amb claredat i certa lentitud en llengua estàndard, contextualitzats i sobre temes coneguts, per satisfer necessitats bàsiques.

Extreure els punts principals i la informació detallada de textos orals emesos per mitjans audiovisuals o sense la presència de la persona emissora, en bones condicions acústiques i sempre que es pugui tornar a escoltar-ne alguns fragments.

4. Comprensió lectora

Comprendre les idees principals de textos curts, sobre temes habituals o familiars, amb l'ajut del context i del suport visual i icònic. Localitzar informació específica en textos de diversa tipologia, per satisfer necessitats bàsiques de la vida quotidiana.


DIRIGIT A:

Persones amb un nivell A1 assolit i que volen obtenir un domini de la llengua francesa.


PROGRAMA:

Continguts gramaticals
— Sintaxi
Utilitzar correctament la forma interrogativa, les subordinades relatives i algunes circumstancials.
Expressar - se de manera senzilla però evitant repeticions.

— Determinants i adjectius
Repàs i aprofundiment dels continguts del primer curs.
Adjectius indefinits: quelques, certains, plusieurs, tout, chaque, aucun Comparatius i superlatius. Situació i concordança d’atributs i epítets regulars i irregulars.

— Nom
Formació del plural dels noms amb terminacions - eil, - ail, - ou, - al

— Pronom
Indefinits: chacun, quelqu’un, certains, n’importe où...
Pronoms demostratius
Pronoms possessius
Pronoms relatius: dont, où Pronom demostratiu + relatiu: celui qui
Sintaxi de dos pronoms complements
Pronoms interrogatius: lequel...

— Verb
Present: repàs general i verbs peculiars ( payer ...)
Passat: repàs i conso lidació.
Condicional present i passat.
Forma passiva.
Plusquamperfet.
Futur anterior.
Subjuntiu present.
Estil indirecte present.

— Adverbis
De restricció: ne ... que De mode, formació irregular ( - emment/ - ammant ) De temps ( encore ...)
De lloc ( ailleurs, n’importe où ...)
De dubte ( probablement, peut - être ...)
De negació: rien, jamais, plus

— Formació de paraules
Prefixació: venir — revenir

— Preposicions
De lloc: repàs i ampliació del que s’ha estudiat a primer nivell.
De temps: depuis, il y a, pendant, d ans, en, pour, jusqu’à
De causa: à cause de

— Conjuncions
De subordinació, temporals: quand, jusqu’à ce que, après que, pendant que, au moment où
De causa: parce que, comme
De conseqüència: alors, donc, c’est pourquoi
D’hipòtesi: si
De finalitat: pour quC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.