Inici
Català Castellano English


Comptabilitat avançada - Subvencionat per treballadors

Àrea: Gestió empresa

Codi: 2689/2019 - VC-1

Horari: Dilluns i dimecres de 19 a 21:30

Durada: 60 hores

Inici: 24/04/2019

Final: 24/07/2019

Preu: Subvencionat

Modalitat: PresencialVIES D'ACCÉS:

CURSOS SUBVENCIONATS PER TREBALLADORS I AUTONOMS | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Per obtenir l’acreditació es requereix una assistència mínima del 75% de les sessions presencials, així com també la superació d’un examen o prova.


OBJECTIUS:

Objectius generals del curs
- Donar una visió global i integradora de la comptabilitat
- Situar la comptabilitat dins les tasques administratiu-financeres.
- Definir la relació entre comptabilitat i finances

Objectius específics del curs
- Consolidar el nivell de coneixements generals dels participants.
- Ampliar els coneixements generals, amb temes nous i més complexos.
- Enfocar la comptabilitat cap als seus objectius de informació final.
- Identificar, estudiar i analitzar la relació entre comptabilitat i fiscalitat.
- Analitzar les conseqüències fiscal de les decisions comptables.
- Aconseguir una autonomia important de l'alumne en el camp comptable.


DIRIGIT A:

Persones amb coneixements de comptabilitat que vulguin ampliar els seus coneixements dins d'aquest camp.

Curs subvencionat a través del Consorci per la Formació Continua de Catalunya principalment per persones ocupades, amb un nombre limitat de places per persones desocupades.


PROGRAMA:

1. Recordatori de conceptes generals
1.1. Cas pràctic

2. Immobilitzat
2.1. Valoració dels immobilitzats
2.2. Amortització
2.2.1. Comptabilització.
2.2.2. Normativa fiscal de valoració.

3. Provisions i deterioraments de valor
3.1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor
3.1.1. El principi de prudència
3.2. Principals provisions en el PGC
3.2.1. Tractament comptable inicial i posterior
3.3. Principals deterioraments de valor en el PGC
3.3.1. Tractament comptable inicial i posterior
3.4. Regulació de les provisions i deterioraments en el Impost de Societats
3.4.1. Provisions i deterioraments deduïbles i no deduïbles.

4. Moneda estrangera.
4.1. Concepte d’operació en moneda estrangera
4.1.1. Distinció d’operació en moneda estrangera i operacions amb l’exterior.
4.2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera.
4.2.1. Diferències de canvi
4.2.2. Partides monetàries i no monetàries.
4.3. Tractament comptable de les operacions
4.3.1. En el moment de realitzar-se
4.3.2. En el moment final Ajustaments a final d’exercici

5. Valors mobiliaris
5.1. Concepte de valors mobiliaris
5.2. Principals tipus de valors
5.2.1. Instruments de patrimoni
5.2.2. Instruments de deute
5.3. Classificació dels instruments financers actius en pel PCG
5.3.1. Informació que ens aporta la classificació
5.3.2. Grups
5.4. Classificació dels instruments financers actius en pel PCG de Pymes
5.4.1. Grups
5.5. Concepte de cost amortitzat
5.5.1. El tipus d’interès efectiu
5.5.2. Significat
5.5.3. Càlcul
5.6. Tractaments dels costos inicials de les operacions
5.7. Tractament de les diferències en el valor raonable dels instruments a final d’exercici.

6. Comptabilització del Impost de societats.
6.1. Diferència entre impostos directe i impostos indirectes
6.1.1. Principals impostos de cada tipus
6.2. Definició del Impost de Societat
6.2.1. Àmbit d’aplicació
6.2.2. Base imposable
6.2.3. Tipus impositiu
6.3. Diferències entre el resultat comptable i la base imposable
6.3.1. Tipus de diferències: Permanents i temporànies.
6.3.2. Diferències entre unes i altres.
6.4. Comptabilització del impost
6.4.1. Impost corrent
6.4.2. Impost diferit
6.4.3. Actius i passius per diferències impositives.
6.5. Bases imposables negatives
6.5.1. Compensació
6.5.2. Crèdit impositiuC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.