Inici
Català Castellano English


INGLÉS B1

Àrea: Idiomes

Codi: SSCE03_V2

Horari:

Durada: 240

Inici:

Final:

Preu:

Modalitat: On-lineVIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBJECTIUS:

"Utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y productivamente, tanto en forma
hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes de distintas lenguas, en situaciones
cotidianas y menos corrientes que requieran comprender y producir textos en una variedad de
lengua estándar, con estructuras habituales y un repertorio léxico común no muy idiomático, y
que versen sobre temas generales, cotidianos o de interés personal.

Este programa formativo proporcionará a los alumnos la formación en lengua inglesa necesaria
para que puedan presentarse a las pruebas de acreditación oficial del nivel B1 del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).
"


PROGRAMA:

"UD 1. Let me introduce myself

- Need a change

Grammar workshop. Present simple
Vocabulary workshop. Descriptions: age
Descriptive adjectives. Physical appearance
Descriptive adjectives. Personality.
Adjectives followed by prepositions and infinitives. Gradable and non-gradable adjectives
Intensifiers
- Just what I am looking for!

Grammar workshop. Present continuous
Writing workshop. Email structure
- Welcome to Edinburgh

Speaking workshop. At the airport
- Getting to know my host family

Pronunciation workshop
* UD 2. Once upon a time

- A strange night

Grammar workshop. Narrativa tenses.
- The poets corner

Grammar workshop. Usually vs. used to
Pronunciation workshop. Past simple regular verbs –ed pronunciation.
- Once upon a time in England

Vocabulary workshop. Books and literature
Writing workshop. Book review
- The storyteller

Writing workshop. How to sequence facts
* UD3. Enjoy your trip!

- What a difficult decisión!

Grammar workshop. Future tenses
Grammar workshp. Future pronouns
Vocabulary. Workshop. Travelling
Grammar workshop. Question tags
Pronunciation workshop. Question tags
- Destination: Ireland

Vocabulary workshop. At the hotel
Vocabulary workshop. The weather
- Cultural facts. Molly Malone

Writing workshop. Informal letters
* UD4. I haven`t seen you for ages

- I`ve never tried it before!

Grammar workshop. Present perfect
Grammar workshop. Present perfect or past simple
Pronunciation workshop. Irregular verbs
- The bill, please G

Grammar workshop. Already, yet, still, just for and since
Grammar workshop. Impersonal sentences: “You” /people/ they
- Enjoy your meal!

Vocabulary workshop. Foods and drinks
Let`s talk about numbers


* UD5. How can i help you?

- I`m a compulsive shopper

Grammar workshop. Comparison in English
Grammar workshop. Superlative adjectives
- Cultural Facts: Wales

Grammar workshop. Inferiority comparatives
Grammar workshop. Equality comparatives
Countable or uncountable nouns
Less vs fever
Pronunciation workshop. The sound `schwa´ /e/
- Shopping at Harrods

Vocabulary workshop. Shopping
Writing workshop: letter complaint
* UD6. I´m into new technology

- I`m a technofile

Grammar workshop. Modal verbs
Quantifiers
- My first day at work

Vocabulary workshop. At work
- Cultural facts: Nosthern Ireland

Grammar workshop –ED vs. –ING adjectives
Pronunciation workshop. Pronunciation of /h/
- I am the best candidate for that job!

* UD7. If i were in your shoes

- If I could, I would

Grammar workshop. Conditional sentences
Grammar workshop. Wish, hope, wait and look forward to it
- Cultural facts: The educational system in Great Britain and the United States

Vocabulary workshop. Education
Grammar workshop. The gerund when not in present continuous
- Dear Mr. Jones

Writing workshop. Formal letters
* UD8. I´m not feeling a hundred per cent

- I need a rest!

Grammar workshop. Reported speech
- I feel under the weather!

Vocabulary workshop. Parts of the body
Vocabulary workshop. Injuries
Vocabulary workshop. Medication
Vocabylary workshop. Ill and sick
- The honour of the Knight

Pronunciation workshop. Silent letters
- Linking words

Useful connectors and linking words
* UD9. Farawell!

- The film is being shot!

Grammar workshop. The passive voice
- Would you fancy a rom-com?

Writing workshop. A film review
Speaking workshop. Keeping a conversation going
Pronunciation Workshop. Liaison
- I`ll miss you!"C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

INSCRIURE'M

IMPRIMIR

INFORMACIÓ SOBRE ELS CURSOS ON-LINE D'IDIOMES


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.