Inici
Català Castellano English


ITALIÀ

Àrea: Idiomes

Codi: 1510/2019

Horari: Dimarts i dijous de 18:00 a 21:00

Durada: 24h + 120h online

Inici: 02/07/2019

Final: 25/07/2019

Preu: 216 €

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Aquest curs és totalment bonificable a través de les quotes de la Seguretat Social de l’empresa pels treballadors de règim general. Segons crèdit disponible de l’empresa. Des d’Infocentre us gestionen tot el procés de bonificació sense cap cost addicional. Demaneu informació.


OBJECTIUS:

Aquesta acció formativa pretén introduir els alumnes en el coneixement de la llengua italiana incidint en les situacions comunicatives quotidianes.

Objectius específics:
Coneixements previs de la llengua italiana: els alumnes aprendran a expressar-se en situacions comunicatives quotidianes.
Adquisició de destresa verbal en diverses situacions reals i introducció a la narració de fets ocorreguts en el passat.


DIRIGIT A:

Persones que vulguin iniciar-se a l'estudi de la llengua italiana.


PROGRAMA:

Gramàtica

-L’alfabet
-Sintagma nominal:
El substantiu: gènere i nombre, plurals, irregulars
Els determinants: l’article determinat i l’indeterminat
L’adjectiu: gènere i nombre, els adjectius possessius, els adjectius demostratius, els numerals
Els pronoms
-Sintagma verbal:
El verb. Verbs regulars i irregulars més freqüents. Temps verbals.
L’adverbi: posició en l’oració i adverbis acabats en - mente
-Elements de relació:
Preposicions: simples i articulades
Conjuncions d’ús més freqüent
-Sintaxi oracional: tipus d’oracions.
-L’accent: accent tònic i accent gràfic
L’apòstrof i el “troncamento”

Comprensió lectora

-Comprendre la intenció comunicativa i les idees essencials en textos breus y senzills relacionats amb les necessitats de la vida quotidiana.
-Trobar informació específica en els mateixos textos
-Ser capaç d’inferir el sentit del lèxic i de les estructures desconegudes, a partir del coneixement del tema i del context

Expressió escrita

-Produir notes, cartes i correu electronic senzills, breus i correctes.

Comprensió auditiva

-Entendre informació de tipus convencional i temes quotidians sobre fets coneguts, captant el que és essencial i dades específiques (situacions i funcions pròpies del primer cicle)
-Entendre les idees, opinions, preguntes i experiències personals dels altres, expressades de forma directa i explícita

Expressió oral

-Fonètica : Aprenentatge de la pronunciació correcta de l’italià
-Interaccionar adequadament en les situacions de comunicació de la vida quotidiana i de la situació de classe.
-Adaptar les seves intervencions a la situació de comunicació (registre formal o informal, tipus de discurs, acte de llenguatge pertinent, reacció pragmàtica adequada)
-Narrar experiències personals o fets coneguts, descriure situacions, expressar i justificar les idees i opinions, transmetre missatges
-Exposar breument un tema conegut de forma clara i coherent
-Utilitzar estratègies de comunicació que supleixin les carències lingüístiquesC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.