Inici
Català Castellano English


ANGLÈS B1

Àrea: Idiomes

Codi: 1516/2019

Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 15:00 a 18:00

Durada: 42h+90h online

Inici: 26/06/2019

Final: 29/07/2019

Preu: 378 €

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Aquest curs és totalment bonificable a través de les quotes de la Seguretat Social de l’empresa pels treballadors de règim general. Segons crèdit disponible de l’empresa. Des d’Infocentre us gestionen tot el procés de bonificació sense cap cost addicional.


OBJECTIUS:

- Comprendre les informacions més rellevants de textos provinents de fonts diverses (els mitjans de comunicació, pel•lícules, conferències, discursos, missatges enregistrats, converses telefòniques i cara a cara).
- Comprendre sense dificultat textos llargs i de certa complexitat, i localitzar-hi la informació específica. Ser capaç de comprendre un ampli vocabulari de lectura.
- Escriure textos extensos, clars i ben estructurats, expressant i argumentant les opinions i destacant els aspectes més significatius i oferint detalls rellevants que serveixin de recolzament, amb precisió i domini dels diferents registres i tipologia textual.
- Comunicar-se de manera apropiada amb fluïdesa i espontaneïtat en diverses situacions socials i professionals, sobre una àmplia gamma de temes relacionats amb àmbits del seu interès i interactuant amb els interlocutors.
- Utilitzar la llengua anglesa eficaçment, amb fluïdesa i precisió, en un ventall ampli de situacions, mostrant un cert domini dels aspectes formals, discursius i lèxics de la llengua.
- Adquirir estratègies lingüístiques i d’aprenentatge que fomentin l’autonomia de l’aprenent, fent ús del bagatge personal en l’aprenentatge d’idiomes.
- Conèixer els valors d’altres cultures, i reconèixer els usos i convencions socials de la llengua.


DIRIGIT A:

Persones amb un nivell A2 assolit i que volen obtenir un domini de la llengua anglesa


PROGRAMA:

Morfoxintaxi:

El substantiu:
•Comptables (job, cars), incomptables (work, traffic), concrets (heart), abstractes (love), col.lectius
(crew, police, staff)
•Mots acronyms: ASAP, P.T.O, AKA …
•Formació del plural regular, irregular i mots invariables: We have invited the Simpsons.

Els determinants:
• Articles definits i indefinits. Ús i omissió de l’article. My father is in hospital. I don’t like sport.
•Quantitatius: a big amount of, a great deal of…
• Numerals (cardinals i ordinals); diferències entre one i an (that is an example ; there is just one example); grans quantitats (several thousand people)
• Altres expressions de quantitat (partitius, indefinits...): a bunch/ pack of lies. L’adjectiu:
•Morfologia de l’adjectiu: adventurous, forgetful, lovely…
•Posició dels adjectius dins el sintagma. I bought a beautiful, new, red, Italian, silk scarf.
•Parelles d’adjectius acabats en –ed/-ing: encouraging results/he was encouraged by the results;bored/boring.
•Adjectius substantivats: the poor, the blind, the homeless, the unemployed.
•Comparació: formes reduplicades i correlatives: The more, the better
•La modificació de l’adjectiu:
-So i such: such an embarrassing situation; so embarrassing a situation
-Adverbis: Very good indeed, much too easy; rather tall for her age.

El verb:
•Verbs patterns: He decided to study English when he retired.
•Phrasal verbs.
•Temps i aspecte.
-Present simple i Present progressive i el present perfect.
-Simple past, Past progressive i Past perfect: I had never been treated like that.
-Futur.
-Contrast entre formes simples i progressives. I hope you get well; I was hoping you would come; People were always warning me about the dangers.
•Modalitat: must, have to, can (be able to), should, used to, will, would, ought to, may, might.
-Unreal past: Had better, would rather, I wish en passat (I wish you had told me) i
seguit de would (I wish you wouldn’t speak like that)
-Construccions semi modals: You needn’t bring anything.
-Algunes construccions alternatives als modals: he is likely to come; I reckon that’s
true.
•Veu activa i passiva: formes complexes (temps passats, perfectes I progressius).
-Construccions amb have i get. I get to see the children once a month.
-Passiva amb transitius dobles: I was told/made to wait outside
-Modals en veu passiva.
L’oració: simple i subordinada.
-L’estil directe /indirecte
-Oracions subordinades substantives
-Oracions de relatiu.
-Oracions subordinades adverbials: de temps, causals, condicionals, de finalitat
La coordinació: oracions juxtaposades (that is to say, in other words… ); oracions disjuntives (neither...nor, or ...) : I have no intention of going, nor did I ever promise I would; oracions adversatives: only, but instead, even if...C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.