Inici
Català Castellano English


ANGLÈS B2 + FCO

Àrea: Idiomes

Codi: FOAP 2019

Horari: De Dilluns a Divendres de 9 a 13 hores

Durada: 310 Hores

Inici: 20/01/2020

Final: 30/04/2020

Preu:

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

CURSOS SUBVENCIONAT PER PERSONES DESOCUPADES | PRIVAT


OBSERVACIONS:

PENDENT D'APROVACIÓ

Curs 100% Subvencionat per el Servei d'Ocupació de Catalunya

Es realitzará una prova de nivell per acreditar el nivell necesari per realitzar el curs.

Per obtenir l’acreditació es requereix una assistència mínima del 75% de les sessions presencials, així com també la superació d’un examen o prova.

Accés la plataforma Online d'Infocentre amb el material treballat durant el curs

Curs 100% Subvencionat per el Servei d'Ocupació de Catalunya

Requisits:
Edat: 16 anys complerts.
Nivell acadèmic mínim: EGB / ESO.
Estar inscrit al SOC com a demandant d’ocupació o com a demandant de millora d'ocupació

Documentació necessaria:
- DNI
- Dardo (és el document que els hi donarien al SOC)
- Títol original o resguard de tramitació del títol de la ESO


OBJECTIUS:

Capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma amb desimboltura i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptual i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no molt idiomàtic , i que versin sobre temes generals, actuals o propis del camp d'especialització del parlant.
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).


DIRIGIT A:

Preferentment persones en situació d'atur que tinguin assolit un nivell B1 d'anglès.

POSSIBILITAT D’ACREDITAR DE MANERA OFICIAL EL NIVELL B1/B2, TOTALMENT SUBVENCIONAT


PROGRAMA:

Continguts: Competència lingüística comunicativa

Funcions
- Coneixements i informació: al cinquè nivell l’èmfasi és en al distinció de diferents funcions de la llengua amb precisió i detall. Cal saber distingir, per exemple, entre narrar un fet i descriure un procés; desmentir un fet o corroborar-lo, etc.
- Opinions, creences; hipòtesis. En aquest apartat es tracta la diferència de matís entre, per exemple, expressar una opinió i argumentar-la, o expressar escepticisme i fer suposicions, etc.
- Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat. En aquest apartat es tracta de matisar i distingir entre, per exemple, prometre, jurar; retractar-se, etc.
- Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària faci o no faci alguna cosa): donar ordres; demanar informació; demanar, sol•licitar, suplicar alguna cosa, etc.
- Sentiments, actituds, estat físic i anímic: expressar: admiració; decepció; afecte, estimació, amor,
odi, etc.
- Relació social i actituds envers les altres persones: presentar/-se i respondre a una presentació;
saludar i respondre a una salutació, demanar de transmetre una salutació, etc.

Competència sociolingüística
- La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat, especialment en contextos
formals.
- La selecció i l’ús de formes de tractament, formal, informal, familiar.
- Les convencions en els torns de paraula.
- Fórmules de cortesia.
- Refranys, expressions idiomàtiques, cites.
- Accents i diferències de registre.

Competència discursiva
- Distingir entre textos irònics, sarcàstics o humorístics; textos argumentatius, narratius, descriptius;
textos formals, i informals, i textos en llengua no estàndard.
- Enfocar el tema i el contingut dels textos; produir textos rics en contingut i pertinents, organitzats, planificats i il•lustrats.
- Produir textos adequats i coherents amb la situació.
- Produir textos ben cohesionats, a través de recursos lingüístics, com ara: elements gramaticals (oracions subordinades, formes passives, connectors, pronoms, etc...), elements lèxics (paraules que lliguen els conceptes del text entre sí, ús del lèxic més adequat, expressions orals d’introducció/conclusió/ etc.).

Textos i àmbits d’ús
A cinquè curs es continua dins els àmbits d’ús corresponents a temes que surten de l’esfera privada o familiar i laboral més immediata. L’àmbit personal hi apareix en tots els temes, però enfocat a les relacions de l’individu amb la societat.
Pel que fa a l’àmbit públic, es tracten temes d’interès general sobre diversos aspectes de
l’organització social, les institucions, el món laboral, la societat, la política, la història, les creences, les
arts, la literatura, els mitjans de comunicació, qüestions d’interès social i d’actualitat, etc.

Competència lingüística comunicativa: Lèxic i morfosintaxi
1.- Lèxic i aspectes semàntics:

- Ampliació del cabal lèxic referit a camps semàntics d’ús general i a les àrees temàtiques de cinquè curs. El lèxic s’ha ampliat, és més precís i permet matisar significats, i permet més capacitat d’abstracció.
- Famílies lèxiques (sinònims, antònims, mots polisèmics...).
- Formació de paraules derivades, compostes, collocations, etc.; frases fetes, dites, refranys, proverbis i cites molt conegudes; símils i expressions comparatives; expressions numerals i matemàtiques; eufemismes i understatements; significat literal i metafòric d’ús freqüent de substantius i de partícules.

2. Morfosintaxi
- Mots acrònims i onomatopeies; formació del plural irregular i mots invariables; el plural en els mots compostos; el sintagma nominal complex; els determinants The , This / these; A / An en casos especials; One i an: diferències d’ús ; grans quantitats (several thousand people); altres expressions de quantitat; expressions idiomàtiques de quantitat; el genitiu saxó, construccions alternatives i casos especials.
- Els pronoms personals en casos especials; el pronom it anticipatori; els pronoms possessius, casos
especials
- L’adjectiu: Els prefixos, sufixos i compostos menys habituals; Gradable i absolute; modifiers:
adverbis.
- Els transitius dobles, i altres casos de transitivitat especial; verb patterns; verbs predicatius;
Multiword verbs: phrasal and prepositional amb dues o tres partícules, separables o inseparables.
- Usos especials de temps verbals.(formes de futur especials, el mode subjuntiu); Stative and dynamic verbs in progressive forms; les formes de verbs modals més complexes (en veu passiva, per
exemple) i construccions alternatives; construccions semi modals; construccions amb have i get;
passiva amb transitius dobles.
- Les preposicions: formes complexes; altres locucions preposicionals; contrast entre like i as.
- Els adverbis i les locucions adverbials; posició dels adverbis en l’oració i en una seqüència d’adverbis; la modificació de l’adverbi.

L’oració
- Tag questions, short answers, reply questions en casos especials; inversions; Headers; cleft sentences; tails; expressions emfàtiques; oracions subordinades substantives amb what, who, how;
oracions de relatiu reduïdes com a complement del nom; oracions de relatiu reduïdes com a complement adverbial; oracions subordinades adverbials (de temps, adversatives, causals, condicionals, de resultat o finalitat); oracions juxtaposades, disjuntives i adversatives)

3. Ortografia i aspectes gràfics.
- Ampliació dels usos dels signes ortogràfics i de puntuació, i casos especials.
- Abreviatures: p.t.o. ; a.s.a.p.

4. Fonètica i fonologia
- Ús de la vocal neutra (schwa) en les formes febles (weak forms).
- Processos fonològics: ensordiment, sonorització, assimilació, elisions, alternança vocàlica, emmudiments, etc. (white gloves vs. white wine).
- Syllabic consonants (bottle).
- Accent, ritme i entonació, patrons tonals de la frase.
- Mots simpleC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.