Inici
Català Castellano English


ANGLÈS A2 + FCO

Àrea: Idiomes

Codi: FOAP 2019

Horari: de Dilluns a Divendres de 9 a 14 Hores

Durada: 190 Hores

Inici: 23/09/2019

Final: 14/11/2019

Preu:

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

CURSOS SUBVENCIONAT PER PERSONES DESOCUPADES | PRIVAT


OBSERVACIONS:

PENDENT D'APROVACIÓ

Curs 100% Subvencionat per el Servei d'Ocupació de Catalunya

Es realitzará una prova de nivell per acreditar el nivell necesari per realitzar el curs.

Per obtenir l’acreditació es requereix una assistència mínima del 75% de les sessions presencials, així com també la superació d’un examen o prova.

Accés la plataforma Online d'Infocentre amb el material treballat durant el curs

Curs 100% Subvencionat per el Servei d'Ocupació de Catalunya

Requisits:
Edat: 16 anys complerts.
Nivell acadèmic mínim: EGB / ESO.
Estar inscrit al SOC com a demandant d’ocupació o com a demandant de millora d'ocupació

Documentació necessaria:
- DNI
- Dardo (és el document que els hi donarien al SOC)
- Títol original o resguard de tramitació del títol de la ESO


OBJECTIUS:

Capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma de manera senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard , que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).


DIRIGIT A:

Preferentment persones en situació d'atur que tinguin assolit un nivell A1 d'anglès.

POSSIBILITAT D’ACREDITAR DE MANERA OFICIAL EL NIVELL B1/B2, TOTALMENT SUBVENCIONAT.


PROGRAMA:

A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES
A.1 Continguts lexicosemàntics
1. Ampliació del vocabulari relacionat amb Aspectes personals i Situacions de la vida quotidiana
2. Verbs amb partícula d'ús freqüent
3. Falsos amics d'ús freqüent
4. Ampliació formació de paraules mitjançant afixos.
A.2 Continguts gramaticals
1. Oració
2. Noms i adjectius
3. Determinants
4. Pronoms
5. Verbs
6. Adverbis
7. Enllaços
A.3 Continguts ortogràfics
1. Ampliació dels continguts ortogràfics del nivell A1
2. Ortografia de paraules estrangeres
3. Estructura sil•làbica. Divisió de paraules al final de línia.
A.4 Continguts fonètics i fonològics
1. Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics. Diftongs amb
major dificultat.
2. Fonemes vocàlics de més dificultat
3. Fonemes consonàntics de més dificultat
4. Pronunciació de les terminacions

B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS
Continguts sociolingüístics i socioculturals
En aquest nivell s'amplia el reconeixement i la comprensió de les diferències culturals, S'inclouen en aquest nivell les àrees següents de la cultura i societat de la llengua objecte de estudi:
1. Vida quotidiana
2. Activitats d'oci
3. Relacions humanes i socials
4. Condicions de vida i treball
5. Valors, creences i actituds
6. Llenguatge corporal
7. Convencions socials
8. Geografia bàsica

C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES
C.1 Continguts funcionals
1. Actes assertius
2. Actes compromisius
3. Actes directius
4. Actes fàctics i solidaris
5. Actes expressius
C.2 Continguts discursiusC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.