Inici
Català Castellano English


ANGLES B1 - INCLOU EXAMEN OFICIAL APTIS (BRITISH COUNCIL)

Àrea: Idiomes

Codi: FOAP 2019

Horari: INICI GENER DEL 2020 EN HORARI DE MATI

Durada: 280 HORES

Inici:

Final:

Preu:

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

CURSOS SUBVENCIONAT PER PERSONES DESOCUPADES | PRIVAT


OBJECTIUS:

- Comprendre les informacions més rellevants de textos provinents de fonts diverses (els mitjans de comunicació, pel•lícules, conferències, discursos, missatges enregistrats, converses telefòniques i cara a cara).
- Comprendre sense dificultat textos llargs i de certa complexitat, i localitzar-hi la informació específica. Ser capaç de comprendre un ampli vocabulari de lectura.
- Escriure textos extensos, clars i ben estructurats, expressant i argumentant les opinions i destacant els aspectes més significatius i oferint detalls rellevants que serveixin de recolzament, amb precisió i domini dels diferents registres i tipologia textual.
- Comunicar-se de manera apropiada amb fluïdesa i espontaneïtat en diverses situacions socials i professionals, sobre una àmplia gamma de temes relacionats amb àmbits del seu interès i interactuant amb els interlocutors.
- Utilitzar la llengua anglesa eficaçment, amb fluïdesa i precisió, en un ventall ampli de situacions, mostrant un cert domini dels aspectes formals, discursius i lèxics de la llengua.
- Adquirir estratègies lingüístiques i d’aprenentatge que fomentin l’autonomia de l’aprenent, fent ús del bagatge personal en l’aprenentatge d’idiomes.
- Conèixer els valors d’altres cultures, i reconèixer els usos i convencions socials de la llengua.


DIRIGIT A:

Persones amb un nivell A2 assolit i que volen obtenir un domini de la llengua anglesa


PROGRAMA:

Morfoxintaxi:

El substantiu:
•Comptables (job, cars), incomptables (work, traffic), concrets (heart), abstractes (love), col.lectius
(crew, police, staff)
•Mots acronyms: ASAP, P.T.O, AKA …
•Formació del plural regular, irregular i mots invariables: We have invited the Simpsons.

Els determinants:
• Articles definits i indefinits. Ús i omissió de l’article. My father is in hospital. I don’t like sport.
•Quantitatius: a big amount of, a great deal of…
• Numerals (cardinals i ordinals); diferències entre one i an (that is an example ; there is just one example); grans quantitats (several thousand people)
• Altres expressions de quantitat (partitius, indefinits...): a bunch/ pack of lies. L’adjectiu:
•Morfologia de l’adjectiu: adventurous, forgetful, lovely…
•Posició dels adjectius dins el sintagma. I bought a beautiful, new, red, Italian, silk scarf.
•Parelles d’adjectius acabats en –ed/-ing: encouraging results/he was encouraged by the results;bored/boring.
•Adjectius substantivats: the poor, the blind, the homeless, the unemployed.
•Comparació: formes reduplicades i correlatives: The more, the better
•La modificació de l’adjectiu:
-So i such: such an embarrassing situation; so embarrassing a situation
-Adverbis: Very good indeed, much too easy; rather tall for her age.

El verb:
•Verbs patterns: He decided to study English when he retired.
•Phrasal verbs.
•Temps i aspecte.
-Present simple i Present progressive i el present perfect.
-Simple past, Past progressive i Past perfect: I had never been treated like that.
-Futur.
-Contrast entre formes simples i progressives. I hope you get well; I was hoping you would come; People were always warning me about the dangers.
•Modalitat: must, have to, can (be able to), should, used to, will, would, ought to, may, might.
-Unreal past: Had better, would rather, I wish en passat (I wish you had told me) i
seguit de would (I wish you wouldn’t speak like that)
-Construccions semi modals: You needn’t bring anything.
-Algunes construccions alternatives als modals: he is likely to come; I reckon that’s
true.
•Veu activa i passiva: formes complexes (temps passats, perfectes I progressius).
-Construccions amb have i get. I get to see the children once a month.
-Passiva amb transitius dobles: I was told/made to wait outside
-Modals en veu passiva.
L’oració: simple i subordinada.
-L’estil directe /indirecte
-Oracions subordinades substantives
-Oracions de relatiu.
-Oracions subordinades adverbials: de temps, causals, condicionals, de finalitat
La coordinació: oracions juxtaposades (that is to say, in other words… ); oracions disjuntives (neither...nor, or ...) : I have no intention of going, nor did I ever promise I would; oracions adversatives: only, but instead, even if...C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.