Inici
Català Castellano English


ITALIÀ A2 PREPARACIÓ EXÀMENS EOI

Àrea: Idiomes

Codi: BONIFICABLE CONSORCI-PIMEC

Horari: HORARI: DIMECRES DE 18:30 A 20:30

Durada: 26 HORES

Inici: 25/09/2019

Final: 18/12/2019

Preu:

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Aquest curs és totalment bonificable a través de les quotes de la Seguretat Social de l’empresa pels treballadors de règim general. Segons crèdit disponible de l’empresa. Des d’Infocentre us gestionen tot el procés de bonificació sense cap cost addicional. Demaneu informació.


ACONSEGUEIX L'ACREDITACIÓ DELS TEUS CONEIXEMENTS EN ITALIÀ:

Comprensió oral
• L'aprenent pot comprendre expressions i el vocabulari més freqüent sobre temes d’interès personal (per exemple, informació personal i familiar molt bàsica, compres, lloc de residència, ocupació laboral).
• Pot entendre la idea principal de missatges i avisos curts, clars i senzills.

Comprensió lectora
• L'aprenent ha de poder llegir textos molt curts i senzills.
• Pot trobar informació específica i previsible en documents escrits senzills i quotidians com ara anuncis, prospectes, menús i horaris, i pot comprendre cartes personals curtes i senzilles.

Expressió oral
• L'aprenent ha de poder utilitzar una sèrie d’expressions i frases per descriure de manera senzilla la seva família i altra gent, les seves condicions de vida, el seu bagatge educatiu i la seva feina actual o l’última que va tenir.

Expressió escrita
• L'aprenent ha de poder escriure notes i missatges curts i senzills relatius a necessitats immediates.
• Pot escriure cartes personals molt senzilles, per exemple, per agrair alguna cosa a algú.

Interacció oral
• L'aprenent ha de poder comunicar - se en tasques senzilles i habituals que exigeixen un intercanvi senzill i directe d’informació sobre temes i activitats familiars.
• Pot mantenir intercanvis socials molt breus encara que, en general, no els entengui prou com per mantenir o dirigir ell mateix una conversa.


DIRIGIT A:

Persones amb un nivell A1 assolit i que volen obtenir un domini de la llengua italiana


PROGRAMA:

Competències lingüístiques
En finalitzar aquest curs, els alumnes haurien de ser capaços de:
— Saber distingir els sons de les consonants dobles.
— Saber distingir les consonants sordes de les sonores.
— Reconèixer el fenomen del reforçament sintàctic.
— Adequar el sistema rítmic i entonatiu segons la funció comunicativa que s’hagi d’acomplir.
— Llegir, en veu alta i amb suficient correcció en la pronunciació i l’entonació, textos escrits per ells mateixos o per altres.
— Participar en converses senzilles sobre aspectes relacionats amb la vida quotidiana o amb temes d’actualitat.
— Saber adequar l’ús lingüístic als diferents aspectes culturals tractats durant el procés d’aprenentatge.
— Usar l’italià com a llengua vehicular en les diferents situacions d’interacció a l’aula. — Comprendre el significat de missatges breus de parlants nadius, emesos de manera directa i expressats mitjançant formes estàndard i a velocitat normal, o amb un lleuger accent regional, sobre aspectes de la vida quotidiana o de l’experiència personal.
— Comprendre i produir missatges orals que expressin una sensació o un estat d’ànim. — Comprendre missatges breus emesos a través de canals auditius (telèfon, ràdio, megafonia...).
— Comprendre el significat general d’informacions periodístiques radiofòniques.
— Redactar textos breus per a ocasions assenyalades (telegrames, postals de felicitació, etc.).
— Prendre apunts i transcriure frases més o menys llargues a partir de converses o de missatges ora ls més extensos.
— Escriure textos breus que continguin reflexions personals.
— Organitzar en un text narratiu una sèrie de dades biogràfiques.
— Comprendre el significat de textos escrits breus (fulls informatius, opuscles, publicitat, etc.).
— Familiaritzar-se amb textos breus en italià d’èpoques diferents.
— Comprendre el significat general de textos literaris.
Continguts gramaticals
— Determinants
• Numerals ordinals
— Nom i adjectiu
• La comparació ( migliore, peggiore )
• Adjectius indefinits: qualche , ogni , nessuno , alcuno , etc.
— Verb
• Present, passat i futur dels verbs regulars i irregulars
• Condicional dels verbs regulars i dels irregulars més freqüents
— Adverbi
• Adverbis i expressions adverbials de temps: di nuovo, ancora, un’altra volta
• Adverbis d’ordre: precedentemente, successivamente, in seguito
• Adverbis de probabilitat: probabilmente, forse
— Pronom
• Pronom relatiu cui
• Pronoms indefinits: chiunque , ognuno , qualcuno , etc.
— Preposició
• Preposicions i locucions prepositives: a causa di..., di + segon terme d’una comparació
• Ús contrastiu de la preposició di .
— Conjunció
• che + adjectiu i/o substantiu
• che + terme de la comparació
• che + indicatiu
• che + subjuntiu
• se + present
• se + imperfet de subjuntiu
• quando + present
— Estructures sintàctiques
• mi piace/non mi piace che...
• prima di + infinitiu
• dopo + in finitiu passat
• bisogna/bisognerebbe/è/sarebbe meglio che...
• ci vuole/vogliono/vorrebbe/vorrebbero + substantiu • credere, pensare + infinitiu • credere, pensare, sembrare + subjuntiu
• dovere, pensare di + infinitiu
• vorrei/mi piacerebbe che + infinit iu
• vorrei/mi piacerebbe che + imperfet de
• sperare di + infinitiu • sperare che...C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.