Inici
Català Castellano English


IMAI009PO: MANTENIMENT INDUSTRIAL

Àrea: Tècnica

Codi: 106 - ESTATAL CONFEMETAL

Horari: DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES DE 15 A 18:30 H.

Durada: 150 HORES: 120 HORES PRESENCIALS + 30 HORES ONLINE

Inici: 22/01/2020

Final: 15/04/2020

Preu:

Modalitat: PresencialVIES D'ACCÉS:

CURSOS SUBVENCIONATS PER TREBALLADORS I AUTONOMS | PRIVAT


OBSERVACIONS:

L’ultim dia de curs es realitzarà una prova escrita per tal de valorar els coneixements assolits al llarg de les sessions.
La superació d’aquesta permetrà a l’alumne obtenir un diploma acreditatiu del curs realitzat.


OBJECTIUS:

•Adquirir les destreses, habilitats i coneixements mitjos teòrics i pràctiques necessaris en les àrees d'electricitat, electrònica, en els sistemes pneumàtics i hidràulics i fontaneria per a desenvolupar treballs de manteniment a fi de millorar les competències professionals del treballador.
•Conèixer els principals elements utilitzats en el disseny, muntatge i reparació d'automatismes elèctrics.
•Adquirir una base sobre la resolució d'avaries electroneumáticas.
•Coneixement del funcionament dels PLC.s introduint-nos en la seva programació.
•Saber interpretar i dissenyar qualsevol esquema elèctric, pneumàtic o hidràulic.
•Aprendre els principis generals de la Tecnologia Mecànica necessaris per a tots els tècnics de manteniment.


PROGRAMA:

1.ELECTRICIDAD – INTERPRETACIÓ DE PLANOLS

- Instal•lacions elèctriques
Realització de muntatges bàsics d’enllumenat, commutacions i encreuaments.
Tubs fluorescents. Teleruptors. Localització d’avaries.

- Automatismes elèctrics industrials.
Estructura d’un automatisme. Elements de control, detectors, sensors, traductors.
Tractament de dades en sistemes amb relés i amb PLCs. Etapa de potència, contactors, electrovàlvules.
Disseny i muntatge de circuits seqüencials lògics, arrencadors, inversors,
arrencadors i inversors estrella - triangle. Resolució d’avaries.
Seguretat elèctrica en instal•lacions i receptors. Fusibles, tipus i corbes, relés tèrmics i magnetotèrmics, tipus i corbes, relés electrònics.

- Màquines elèctriques. Generadors. Transformadors. Motors.
Classificació de les màquines elèctriques.
Generadors. Dinamos i alternadors. Corrent continua i alterna, connexionat Transformadors. Principis de funcionament, tipus, connexionat i resolució d’avaries.
Motors elèctrics. Tipus. Arrencada. Connexionat. Avaries més freqüents.

- Interpretació d’esquemes.
Introducció a la simbologia elèctrica. Desenvolupament d’un esquema. Seguiment d’un esquema d’un automatisme conegut, aportat pel formador. Localització d’avaries per esquema.

- Seguretat elèctrica.
Formes de protecció de contactes directes i indirectes.
Esquemes de connexió a terra i formes de protecció en TN, TT e IT.
Preses de terra. Relés diferencials.

El seguiment de les classes teòriques es realitzarà amb apunts del formador i retroprojecció. Les classes pràctiques es realitzaran amb armaris – entrenadors degudament adaptats per a la inserció d’elements com relés, contactors, sensors, etc. de forma individual o per parelles segons l’exercici i amb eines i equipaments de mesura adequats. Es treballa amb material de protecció per al seu anàlisi i de màquines elèctriques desmuntades per a la seva visualització i posterior anàlisi de possibles defectes o avaries. Tots els fenòmens elèctrics es demostren pràcticament als alumnes.

2.ELECTRÒNICA – AUTÒMATES PROGRAMABLES PLC

- Components hardware d’un autòmat S7.

- Descripció i maneig del software assistent de programació en Step-7.

- Principis bàsics de programació en Step-7.

- Programació en diagrama de contactes i llista d’instruccions.
Funcions combinacionals i de memòria.
Operacions de temporització i contatge.
Operacions aritmètiques.
Operacions de transferència, desplaçament i rotació.
Operacions de taula i de recerca.

- Estudi de les entrades i sortides analògiques de l’autòmat.

- Simulació de processos industrials automàtics.

- Variadors de freqüència.
conceptes bàsics.
accessoris per al convertidor.
aplicacions per al convertidor.
relació de paràmetres i funcions.
exercicis pràctics.

El seguiment de les classes teòriques s’efectuarà mitjançant apunts aportats pel formador.

Les classes pràctiques s’efectuaran utilitzant els entrenadors Siemens formats per un PLC compacte S-7- 314 ifm i les entrades/sortides analògiques/digitals necessàries pel perfecte desenvolupament de les mateixes.

3.NEUMÀTICA-HIDRÀULICA

NEUMÀTICA

- Introducció a la neumàtica.
Definició.
Descripció d’elements
Simbologia neumàtica

- Realització de circuits.
Circuits manuals, semiautomàtics i automàtics.
Regulació de la velocitat dels cilindres.
Temporitzacions.
Circuits amb més d’un cilindre.
Resolució d’incompatibilitats de més d’un cilindre.

ELECTRONEUMÀTICA

- Introducció a l’electroneumàtica.
Definició dels conceptes bàsics d’electricitat.
Justificació (avantatges) de l’electroneumàtica.

- Realització de circuits.
Regulació dels circuits electroneumàtics.
Pràctiques al pannell i a l’ordinador.
Diagnòstic d’avaries i normes de manteniment.

HIDRÀULICA

- Introducció a la hidràulica.
Definició d’olihidràulica.
Explicació dels seus principis físics.

- Descripció d’elements.
Simbologia cetop.
Descripció dels elements hidràulics: bombes, cilindres, motors, control de direcció, pressió i cabal. Elements auxiliars.

- Interpretació d’esquemes.
Seguiment de l’esquema d’una màquina hidràulica.
Localització de possibles avaries a partir de l’esquema.

- Realització de circuits.
Principis de resolució de circuits hidràulics.
Pràctiques al pannell i a l’ordinador.
Diagnòstic d’avaries i normes de manteniment de màquines hidràuliques.
Els alumnes utilitzen els pannells i materials per construir circuits neumàtics i hidràulics que simulin els circuits industrials proposats pel professor.
La continua realització d’exercicis i la participació dels alumnes a la classe permet al professor la seva avaluació individual.C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.