Inici
Català Castellano English


IMAI018PO INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT INDUSTRIAL + IMAI009PO MANTENIMENT INDUSTRIAL

Àrea: Tècnica

Codi: ESTATAL CONFEMETAL

Horari: DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES DE 9 A 14:15 HORES

Durada: 150 HORES: 120 HORES PRESENCIALS + 30 HORES ONLINE

Inici: 24/01/2020

Final: 18/03/2020

Preu:

Modalitat: PresencialVIES D'ACCÉS:

CURSOS SUBVENCIONATS PER TREBALLADORS I AUTONOMS | PRIVAT


OBJECTIUS:

L’objectiu general del curs és aplicar els autòmats programables a la gestió de projectes.
Programar i realitzar el manteniment d'un autòmat programable. (Siemens S7-1200).
Conèixer els conceptes fonamentals en l'automatisme, de l'estructura de l'autòmat i el seu funcionament.
Inspecció d'autòmats, diagnòstic i reparació de les avaries.
Organitzar i supervisar el manteniment industrial d'instal·lacions dominant els
nivells de manteniment l'anàlisi de temps.


DIRIGIT A:

Alumnes que vulguin adquirir coneixements en la programació d'automatismes.


PROGRAMA:

1. Elements i mecanismes industrials
- Interpretació de plànols
- Reconèixer i conèixer els diferents materials que formen part de les instal•lacions de tipus industrial
- Definir i diferenciar les magnituds bàsiques de la instal•lació
- Explicar els diferents elements que formen part del sistema mecànic
2. Muntatge i posta a punt
- Conèixer i explicar la documentació tècnica a tenir present en el muntatge i posada a punt de la màquina
- Definir diferents procediments i tècniques de muntatge i desmuntatge utilitzats pel manteniment industrial
- Establir el procés de posada en marxa de sistemes
- Explicar les diferents mesures de seguretat i medi ambient en les operacions de manteniment industrial
3. Diagnòstic d’averies i reparació
- Explicar les causes i els efectes relacionats amb les averies
- Reconèixer el tipus d’instrumentació utilitzada per al diagnòstic d’averies
- Aprendre com portar a terme la reparació de sistemes
4. Gestió del manteniment
- Definir conceptes bàsics utilitzats en la gestió del manteniment
- Explicar les diferents estratègies que es poden portar a terme en el manteniment industrial
- Conèixer els diferents programes de gestió del manteniment assistit per ordinador
- Exposar diferents estratègies per a la millora de la optimització del manteniment industrial

1. LA FUNCIÓ DE MANTENIMENT.
1.1. El Manteniment. Concepte, objecte i àmbit d'aplicació.
1.1.1. Què és el manteniment?
1.1.2. El manteniment tradicional.
1.1.3. Els problemes del manteniment tradicional.
1.1.4. Evolució. El manteniment actual.
1.1.5. Àmbit d'aplicació del manteniment.
1.2. Estratègia, pla i polítiques de manteniment.
1.2.1. Estratègies i pla de manteniment.
1.2.2. Manteniment programat. El pla i les polítiques de manteniment.
1.3. El factor humà en el manteniment.
1.3.1. El personal intern de manteniment.
1.3.2. La subcontractació del manteniment.
1.4. Informàtica i manteniment.
2.-TIPUS DE MANTENIMENT.
2.1. Manteniment Preventiu: Organització, planificació i tasques típiques.
2.2. Manteniment Predictiu: Tècniques i aplicacions.
2.3. Manteniment Correctiu: Preparació i planificació.
2.4. Manteniment Legal: Normativa i actuacions.
2.5. Altres tipus de Manteniment.
2.6. Elecció del tipus de Manteniment a aplicar.
3. DOCUMENTACIÓ BÀSICA DE MANTENIMENT.
3.1. Documentació inicial: plans, esquemes elèctrics, manuals,….
3.2. L'ordre de treball (OT).
3.3. Gammes i procediments.
3.4. Altres documents (permisos de treball, vals de magatzem,…).
3.5. Informes (de treball, d'avaries, de resultats,…).
4. PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS DE MANTENIMENT PREVENTIU.
4.1. Estudi previ a la programació del manteniment preventiu.
4.2. Configuració del diagrama de planta.
4.2.1. Punt de partida per a la seva elaboració.
(Aquest epígraf només s'emplenarà si existeixen requisits legals per a l'exercici de la professió)
9. Requisits oficials dels centres:
(Aquest epígraf només s'emplenarà si per a la impartició de la formació existeix algun requisit d'homologació /
autorització del centre per part d'una altra administració competent.
Per a garantir la qualitat del procés d'aprenentatge de l'alumnat, el contingut virtual d'aprenentatge de les
especialitats formatives no dirigides a l'obtenció de certificats de professionalitat mantindrà una
estructura i funcionalitat homogènia, complint els següents requisits:
– Com a mínim, ser els establerts en el corresponent programa formatiu que consti en el fitxer
d'especialitats formatives previst en l'article 20.3 del Reial decret 395/2007, de 23 de març i estigui
associat a l'especialitat formativa per a la qual se sol·licita inscripció.
– Estar referits tant als coneixements com a les destreses pràctiques i habilitats recollides en
els objectius d'aprenentatge dels citats programes formatius, de manera que en el seu conjunt permetin
aconseguir els resultats d'aprenentatge previstos.
– Organitzar-se a través d'índexs, mapes, taules de contingut, esquemes, epígrafs o titulars de fàcil
discriminació i seqüenciés pedagògicament de tal manera que permeten la seva comprensió i retenció.
– No ser merament informatius, promovent la seva aplicació pràctica a través d'activitats d'aprenentatge
(autoevaluables o valorades pel tutor-formador) rellevants per a la pràctica professional, que
serveixin per a verificar el progrés de l'aprenentatge de l'alumnat, fer un seguiment de les seves dificultats d'aprenentatge
i prestar-li el suport adequat.
– No ser exclusivament textuals, incloent variats recursos (necessaris i rellevants), tant estàtics
com interactius (imatges, gràfics, àudio, vídeo, animacions, enllaços, simulacions, articles, fòrum,
xat, etc.). de forma periòdica.
– Poder ser ampliats o complementats mitjançant diferents recursos addicionals als quals l'alumnat
pugui accedir i consultar a voluntat.
– Donar lloc a resums o síntesis i a glossaris que identifiquin i defineixin els termes o vocables
bàsics, rellevants o claus per a la comprensió dels aprenentatges.
– Avaluar la seva adquisició durant o a la finalització de l'acció formativa a través d'activitats d'avaluació
(exercicis, preguntes, treballs, problemes, casos, proves, etc.), que permetin mesurar el
rendiment o acompliment de l'alumnat.
4.2.2. Agrupacions d'actius.
4.2.3. Configuració del diagrama de planta.
4.3. Configuració de tasques de manteniment, rutes d'inspecció i gammes.
4.3.1. Classificació de les tasques de manteniment.
4.3.2. Aspectes configurables de les tasques de manteniment.
4.3.3. Configuració de recursos per als manteniments.
4.4. El programa de manteniment preventiu.
4.4.1. Relació de ESM a incloure en el programa de manteniment preventiu.
4.4.2. El programa de manteniment preventiu.
4.4.3. La periodicitat de les tasques preventives.
4.5. La implantació del pla de manteniment en un Sistema de gestió del manteniment assistit per
ordinador (SGMAO).
4.5.1. SC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.