Inici
Català Castellano English


INAD0108 OPERACIONS AUXILIARS D'ELABORACIÓ EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA - Certificat de professionalitat + INAD050PO - TRAÇABILITAT A LA INDÚSTRIA ALIMENTARIA

Àrea: Tècnica

Codi: FOAP 2019

Horari: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9 A 15 HORES

Durada: 340 HORES

Inici: 16/04/2020

Final: 23/06/2020

Preu:

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

CURSOS SUBVENCIONAT PER PERSONES DESOCUPADES | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Curs 100% subvencionat per el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
Per obtenir l’acreditació es requereix una assistència mínima del 75% de les sessions presencials, així com també la superació d’un examen o prova.


OBJECTIUS:

Identificar i discriminar entre el conjunt de mesures, accions i procediments que
permeten registrar i identificar cada producte, des del seu origen fins a la seva destinació final,
promovent l'increment de la seguretat en els diferents processos i procurant
reduir el nombre d'incidències detectades.

L'objectiu general del curs és donar a l'alumne la formació bàsica en l'elaboració del producte
- Realitzar operacions de suport en la recepció i preparació de les matèries primeres i auxiliars que intervenen en els processos productius.

- Col-laborar en aquests processos, ajudant en les operacions rutinàries i senzilles d'elaboració i d'envasat de productes alimenaris, d'acord amb les instruccions de treball i amb les normes d'higiene i seguretat específiques.

- Manipular càrregues amb carretons elevadors, per la càrrega i descàrrega de mercaderies.


DIRIGIT A:

Persones que vulguin adquirir els coneixements bàsics relacionats amb la indústria alimentària en l'àmbit dels processos d'elaboració o persones que tinguin interès a desenvolupar una carrera professional dins de la indústria alimentària.

Aquesta formació és 100% subvencionada, prioritàriament a persones en situació d'atur, tot i que un 20% de les places poden ser destinades a treballadors en actiu.

No són necessaris requisits previs en l'àmbit formatiu.

Ocupacions o llocs de treball relacionats amb la formació:
- Carretoner/a
- Mosso/a de magatzem
- Peons de la indústria de l'alimentació i begudes
- Preparador/a de matèries primeres
- Operador/a de màquines per elaborar i envasar productes alimentàris


PROGRAMA:

MF0543 - Preparació de matèries primeres. (50 hores)
- Conceptes elementals de les matèries primeres bàsiques en la indústria alimentària
- Matèries primeres auxiliars en les indústries alimentàries
- Conservació de matèries primeres i materials auxiliars.
- Operacions bàsiques de preparació de matèries primers
- Seguretat laboral i seguretat alimentària

MF0544 - Operacions bàsiques de processos de productes alimentaris (110 hores)

UF0697 - Utilització d'equips i útils en l'elaboració i tractament de productes alimentaris (60 hores)
- Operacions bàsiques d'elaboració de productes alimentaris.
- Equips, maquinària i útils utilitzats en l'elaboració de productes alimentaris
- Tractaments finals de conservació i acabat de productes alimentaris.

UF0698 - Utilització d'instal·lacions per a l'elaboració de productes alimentaris (50 hores)
- Descripció elemental i actuacions bàsiques en instal·lacions habituals de la indústria alimentària.
- Descripció elemental i actuacions bàsiques en els principals tipus d'instal·lacions de processament i elaboració d'aliments
- Prevenció de riscos, seguretat laboral i seguretat alimentaria.
- Protecció mediambiental en la indústria alimentaria.

MF0545 - Envasat i empaquetat de productes alimentaris (50 hores)
- Conceptes bàsics de l'envasat en la indústria alimentaria.
- Materials i productes per a l'envasat en la indústria alimentaria.
- Materials d'embalatge i envasat
- Descripció de les operacions d'envasat, condicionat i embalatge
- Funcionament bàsic de la maquinària d'envasat, condicionat i embalatge

MF0432 - Manipulació de càrregues amb carretons elevadors (50 hores)
- Manipulació i transport de mercaderies
- Embalatge i paletització de mercaderies
- Carretons per al transport de mercaderies
- Maneig i conducció de carretons
- Carrega i descàrrega de mercaderies

Mòdul de pràctiques professionals - 40 hores

Durada total del certificat de professionalitat: 300 hores

1. ASPECTES GENERALS DE LA TRAÇABILITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
1.1 Importància i Responsabilitats del sistema de traçabilitat. Aspectes econòmics i socials.
1.2 Concepte de traçabilitat i els seus tipus
1.3 Objectius i Interès de la traçabilitat, importància, requisits i relació amb el sistema APPCC.
1.4 Importància i Responsabilitats de la Traçabilitat.
1.5 Aspectes econòmics i socials d'un sistema de Traçabilitat.
2. TRAÇABILITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA. Legislació i Normativa.
2.1 Reglamentació comunitària
2.2 Reglamentació complementària de diversos països.
2.3 Normes de caràcter voluntari (sistemes certificables).
2.4 Obligatorietat, beneficis i requisits de la traçabilitat.
3. SISTEMA DE TRAÇABILITAT DE L'ESCORXADOR
3.1. Traçabilitat cap endarrere. Origen: la granja (alimentació i tractaments veterinaris). Recepció dels
animals. Registres, identificació i llibre d'entrades.
3.2. Traçabilitat de procés (interna).
3.2.1. Traçabilitat durant el sacrifici.
3.2. 2 Identificació per lots de les canals, vísceres i despulles. Tipus d'identificació. Registre
3.2.3. Traçabilitat durant l'especejament. Identificació de productes i subproductes. Tipus d'identificació.
Registre
3.2.4. Embalat i etiquetatge. Normativa d'etiquetatge i importància.
3.2.5. Traçabilitat en l'emmagatzematge. Tipus d'emmagatzematge. Control de les condicions d'emmagatzematge.

3.2.6. Identificació d'incidències i aplicació de mesures correctores.
3.3. Traçabilitat cap endavant.
(Aquest epígraf només s'emplenarà si existeixen requisits legals per a l'exercici de la professió)
9. Requisits oficials dels centres:
(Aquest epígraf només s'emplenarà si per a la impartició de la formació existeix algun requisit d'homologació /
autorització del centre per part d'una altra administració competent.
infraestructura tecnològica i que, de forma estructurada i centralitzada, atengui i resolgui les consultes i
incidències tècniques de l'alumnat. El servei, que haurà d'estar disponible per a l'alumnat des de l'inici
fins a la finalització de l'acció formativa, haurà de mantenir un horari de funcionament de
demà i de tarda, haurà de ser accessible mitjançant telèfon i missatgeria electrònica i no podrà
superar un temps de demora en la resposta superior a 2 dies laborables.
2. Requisits tècnics del contingut virtual d'aprenentatge
Per a garantir la qualitat del procés d'aprenentatge de l'alumnat, el contingut virtual d'aprenentatge de les
especialitats formatives no dirigides a l'obtenció de certificats de professionalitat mantindrà una
estructura i funcionalitat homogènia, complint els següents requisits:
– Com a mínim, ser els establerts en el corresponent programa formatiu que consti en el fitxer
d'especialitats formatives previst en l'article 20.3 del Reial decret 395/2007, de 23 de març i estigui
associat a l'especialitat formativa per a la qual se sol·licita inscripció.
– Estar referits tant als coneixements com a les destreses pràctiques i habilitats recollides en
els objectius d'aprenentatge dels citats programes formatius, de manera que en el seu conjunt permetin
aconseguir els resultats d'aprenentatge previstos.
– Organitzar-se a través d'índexs, mapes, taules de contingut, esquemes, epígrafs o titulars de fàcil
discriminació i seqüenciés pedagògicament de tal manera que permeten la seva comprensió i retenció.
– No ser merament informatius, promovent la seva aplicació pràctica a través d'activitats d'aprenentatge
(autoevaluables o valorades pel tutor-formador) rellevants per a la pràctica professional, que
serveixin per a verificar el progrés de l'aprenentatge de l'alumnat, fer un seguiment de les seves dificultats d'aprenentatge
i prestar-li el suport adequat.
– No ser exclusivament textuals, incloent variats recursos (necessaris i rellevants), tant estàtics
com interactius (imatges, gràfics, àudio, vídeC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.