Inici
Català Castellano English


ANGLÈS A2

Àrea: Idiomes

Codi: PR0311/2019

Horari: Dilluns i dimecres de 18 a 19:30

Durada: 35 H

Inici: 02/05/2019

Final: 20/06/2019

Preu: 1 quota de 70€ i 2 més de 100€

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Aquest curs és totalment bonificable a través de les quotes de la Seguretat Social de l’empresa pels treballadors de règim general. Segons crèdit disponible de l’empresa. Des d’Infocentre us gestionen tot el procés de bonificació sense cap cost addicional. Demaneu informació.ACONSEGUEIX L'ACREDITACIÓ DELS TEUS CONEIXEMENTS EN ANGLÈS:

Comprensió, expressió i interacció oral

• Participar amb una facilitat raonable i de forma senzilla en situacions de comunicació habitual i
• en converses curtes amb la col•laboració d’una persona interlocutora.
• Reaccionar de forma adequada en intercanvis i transaccions breus i senzilles en situacions familiars o sobre temes relacionats amb necessitats immediates.
• Comprendre l'essencial de missatges breus, clars i senzills, articulats amb claredat i certa lentitud en llengua estàndard, contextualitzats i sobre temes del entorn concret i immediat i per satisfer necessitats bàsiques.
• Extreure els punts principals i la informació detallada de textos oral senzills i en llengua estàndard emesos per mitjans audiovisuals o sense la presència de la persona emissora, en bones condicions acústiques.

Comprensió, expressió i interacció escrita

• Escriure textos curts i senzills sobre necessitats personals, situacions de la vida quotidiana, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text, i utilitzant frases simples connectades amb elements de cohesió bàsics.
• Reaccionar de forma adequada davant de les dificultats de comprensió i expressió, utilitzant les estratègies necessàries per superar-les.
• Comprendre els punts principals i la informació detallada de textos curts i senzills o adaptats, sobre temes habituals (com ara narratives, articles, entrevistes...) amb l'ajut del context i del suport visual i icònic.
• Localitzar informació específica en textos senzills de diversa tipologia, per satisfer necessitats bàsiques de la vida quotidiana (com ara anuncis, prospectes, menús, horaris...)


DIRIGIT A:

Persones amb un nivell A1 assolit i que volen obtenir un domini de la llengua anglesa.


PROGRAMA:

Lèxic i aspectes semàntics

• Identificació personal i relacions socials, feina i relacions laborals i educació, viatges i transport, tecnologia i comunicació, compres i activitats comercials, alimentació, temps lliure i oci, tradicions i celebracions, esport i salut, llocs i el medi ambient.
• Sistemes de formació de paraules com ara els prefixos, sufixos més habituals i composició.
• Identificació de paraules d’ús freqüent amb diferents funcions o que poden portar a confusions (false friends)
• Signes, símbols i abreviatures més freqüents
Morfosintaxi

El substantiu: tipus (comuns/propis, concrets/abstractes, contables/incontables (luggage, news) i col•lectius (team, staff); morfologia del substantiu ( gènere (nephew,niece), nombre (regular, irregular, invariable, paraules plurals) i noms col•lectius freqüents

Els determinants:
- Articles definits i indefinits i l´ús i omissió més freqüent de l’article. (I love horses, my best friend)
- Consolidació dels demostratius (this, that, these, those) I possessius (my, your, their...)
- Ampliació dels quantitatius ( much, many (a) few, (a) little), partitius (a bit of, a bar of) Indefinints (any, several, enough)
- Consolidació numerals cardinals i ordinals (one, third)
- Consolidació del genitiu saxó. (The ‘s possessive determiner) (Martin’s car; my parents’ books)
Els pronoms

- Els pronoms personals (de subjecte i de complement), reflexius (herself) i, recíprocs (each other) i possessius ( It’s better than mine, No, it’s hers)
- Els pronoms it i there en estructures bàsiques (It’s raining).

- Els pronoms relatius ( that, who, which, where, whose)

- Ampliació dels pronoms interrogatius (whose, how far, what sort of...)

- Ampliació dels pronoms quantitatius ( enough, both, many, a few, a little)

- Ampliació dels determinants com a pronoms demostratius, quantitatius, indefinites (both, each, enough)
- Ampliació dels pronoms indefinits compostos amb some, any, no, i amb -body, -one, -thing.-where: (Nobody said anything; I can’t find it anywhere)

L’adjectiu

- Morfologia de l’adjectiu (Invariable en gènere i nombre)
- Grau: expressió de la comparació de igualtat/desigualtat, I inferioritat: (not as/so pretty as...;less expensive than, the least comfortable)
- la posició d’ ún o varis adjectius dins d’un mateix sintagma (a new leather coat)
- Parelles d’adjectius acabats en -ed / -ing ( bored-boring)
- Preposicions que acompanyen alguns adjectius molt freqüents (good at, interested in)
- Too i enough: ús I posició (not good enough; too hot)

El verb
- Tipus de verbs : verbs auxiliars (formes, contraccions i usos), regulars/ irregulars, semi copulatius (she feels sad)
- Ampliació dels verbs amb partícules: multi-word verbs més frequents (find out, look forward to)
- Complementació bàsica dels verb (I like it,) posició dels complements (I gave him the book)
- Usos bàsics de la forma –ing: progressive forms (It was raining) , darrera de preposició ( It’s good for training), de verbs (I hate speaking in public), substantivació (Speaking in public is a difficult thing), adjectivació (smoking area)
- Usos bàsics de la forma –ed: perfect tenses (I’ve read the book), veu passiva ( It was stolen), adjectivació(fried chicken)
- Usos bàsics de l’infinitiu amb to i sense to (I want to tell you a story; I hope to see you soon)
- El present simple, present progressive (continuous) i present perfect.
- El simple past, el past progressive i presentació del past perfect i altres forms de passat (used to).
- El futur simple amb will, present continuous, present simple i altres forms de future ( going to)
- Modalitat:Ampliació dels verbs modals més habituals: can, could, should, may, might, must; will, would, I construccions semimodals bàsiques ( I had to leave)

- Perífrasis verbals més habitual with go (go sightseeing), get (get stuck), I do/make (do housework )
- Veu activa i veu passiva i veu passiva personal en present I passat (She was awarded an Oscar)
Les preposicions

- Preposicions i locucions preposicionals d’ús frequent de lloc,posició, temps, moviment, dirección i altres
Els adverbis
- Morfologia: formació amb –ly, altres formes (fast) I formes compararives (harder)
- Ampliació dels adverbis locucions adverbials d’ús frequent ( freqüència, manera, temps, lloc i la posició en l’oració.
Conjuncions
- Conjunctions de coordinació( and, or, but), subordinades( because, so, when, while, however, although...) i altres conjunctions d’ús frequent:,(if)
L’oració simple

- L’oració afirmativa i negativa: estructura i posición dels elements.
- L’oració interrogativa: Wh-questions, subject questions, questions amb preposició, tag questions.
L’oració composta

- La coordinació: oracions juxtaposades, oracions conjuntives, oracions disjuntives

- Ooracions subordinades substantives, i l’estil indirecte amb say i tellI

- Oracions subordinadesi relatives(who, that, where, which, whose)

- Les oracions subordinades adverbials temporal s (when, since) concessive( although) finals (He came here to improve his training), condicionals (If- first and second conditional

Ortografia

- Ús de les majúscules en pronoms personals i nacionalitats
- Plurals irregulars (half/halves), formes verbals (preferred, lying) i les contraccions bàsiques (‘d=had or would)
- Usos principals dels signes de punctuació

Fonètica i fonologia

- Introducció al sistema vocàlic i consonàntic anglès i els contrastos amb L1
- Ampliació dels minimals paris (chair/share)
- Consolidació de la pronunciació dels morfemes i sufixos verbals (washes, locked)
- Ampliació dels grafemes muts (island) consonant clusters (comfortable) o grafemes de diversa pronunciació (gh: ghost, although, enough), el so schwa en síl•labes àtones
- Ampliació de mots homòfons ( quite/quite) i homògrafs (reC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.