Inici
Català Castellano English


ALEMANY A2 - PREPARACIÓ EXÀMENS EOI

Àrea: Idiomes

Codi: PR0019/2018

Horari: A DETERMINAR

Durada: A DETERMINAR

Inici:

Final:

Preu:

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Aquest curs és totalment bonificable a través de les quotes de la Seguretat Social de l’empresa pels treballadors de règim general. Segons crèdit disponible de l’empresa. Des d’Infocentre us gestionen tot el procés de bonificació sense cap cost addicional. Demaneu informació.ACONSEGUEIX L'ACREDITACIÓ DELS TEUS CONEIXEMENTS EN ALEMANY:

•Descriure i comparar persones per el seu aspecte físic i per la seva manerade ser
•Expressar un estat d’ànim o un estat físic
•Descriure relacions personals
•Demanar i expressar gustos, preferències
•Donar consells
•Donar l’opinió i argumentar (expressar la causalitat i la finalitat)
•Intercanviar informacions sobre l’experiència professional i acadèmica
•Intercanviar informacions sobre activitats de lleure
•Fer propostes i contrapropostes per fer activitats, acceptar-les, rebutjar-les i donar excuses
•Situar esdeveniments en el temps
•Descriure itineraris i llocs
•Narrar experiències passades
•Expressar un fet hipotètic o irreal


DIRIGIT A:

Persones amb un nivell A1 assolit i que volen obtenir un domini de la llengua alemanya.


PROGRAMA:

1. Ordre de les paraules dins l’oració
a) die Verbklammer (la “pinça “ verbal)
b) diferència entre oracions principals i subordinades
c) col·locació de l’adjectiu com a complement del nom o en forma predicativa

2. Oracions subordinades
a) Temporals ( als, wenn )
b) Condicionals ( wenn)
c) Causals ( weil)
d) Concessives ( obwohl )
e) De relatiu
f) Finals ( um...zu....)
g) Infinitivsätze

3. Adjectius
a) declinació
b) graus : comparatiu i superlatiu
c) numerals : ordinals i cardinals
d) prefixos i sufixos per a formar antònims ( un - , - voll/ - los, in - )

4. Verbs
a) Els auxiliars sein, haben i werden
b) Els verbs modals. Significats i ús bàsic. Conjugació en present i Präteritum
c) Perfekt i Präteritum dels verbs regulars i irregulars
d) Verbs amb comple ment preposicional
e) Verbs que poden combinar - se directament, sense zu , amb un altre infinitiu
f) Konjunktiv II der Gegenwart

5. Substantius
a) Gènere i nombre (algunes regularitats)
b) Declinació en datiu plural
c) Sufixos ( - keit, - heit, - schaft, - ung, - chen, – lein) i prefixos bàsics ( Ein - , Aus - , ...)

6. Pronoms
a) Personals, reflexius i recíprocs ( ich, mich, mir ; er, ihn, ihm, sich, ...)
b) Possessius (mein, dein, ...)
c) Indefinits ( einer, einige, jeder, alle, jemand)
d) Demostratius ( der, die, das – dieser, diese, dieses) e) Interrogatius ( wer? , was?, welch - ?, was für ein - ? )
f) Präpositionalpronomen ( da + Präp, wo + Präp)

7. Adverbis
a) De lloc, de temps i de manera

8. Preposicions
a) Significat i ús : local ( wo?) , direccional ( wohin?) i temporal (wann?)
b) Quin cas regeixen : Präpositionen mit Akkusativ; Präpositionen mit Dativ; Wechselpräpositionen
9. Connectors
a) Conjuncions coordinants (und, sondern, aber, denn, oder)
b) Conjuncions subordinants (dass, wenn, weil, obwohl...)
c) Adverbis (deshalb, trotzdem, außerdem, dann...C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.