Inici
Català Castellano English


ANGLÈS NIVELL B1 - II

Àrea: Idiomes

Codi: PR32-2019

Horari: DILLUNS I DIMECRES DE 19:30 A 21:00

Durada: 60 H

Inici: 28/01/2019

Final: 26/06/2019

Preu: 1 quota de 120€ i 5 més de 75€

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Aquest curs és totalment bonificable a través de les quotes de la Seguretat Social de l’empresa pels treballadors de règim general. Segons crèdit disponible de l’empresa. Des d’ Infocentre us gestionen tot el procés de bonificació sense cap cost addicional. Demaneu informació.


OBJECTIUS:

L'alumne/a, ha de poder comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. Poder fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge. Poder produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal.

Per altra banda, també ha de poder descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.
Descripció dels objectius específics que es pretén aconseguir amb l'acció formativa.

Expressió i interacció oral
- Fer presentacions senzilles i preparades sobre temes de la seva especialitat, explicant els punts importants amb força precisió.
- Iniciar i mantenir converses i intervenir en discussions en llengua estàndard, sobre temes generals o relacionats amb la seva feina, respectant les convencions socials.
- Comunicar-se de manera coherent i entenedora en situacions quotidianes i d'aprenentatge, per explicar una història, compartir idees i informació o expressar sentiments.

Expressió i interacció escrita
- Escriure textos curts sobre fets i esdeveniments que tractin una varietat de temes generals, adequant el lèxic i les estructures al tema i a la situació comunicativa.
- Escriure cartes personals informals i semi-formals, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text.

Comprensió oral:
- Comprendre el missatge general, les idees principals i els detalls fàcilment identificables en textos orals, sobre temes generals, en llenguatge estàndard articulat amb claredat i a velocitat normal en converses cara a cara.
- Comprendre l'essencial de textos orals emesos pels mitjans de comunicació, sobre temes de la vida quotidiana i del seu interès.

Comprensió lectora
- Comprendre les idees principals i localitzar informació específica en textos de diversa longitud i tipologia sobre temes generals, i identificar-ne la intenció comunicativa.


DIRIGIT A:

Persones amb un nivell A2 assolit


PROGRAMA:

GRAMMAR
Review of Verb tenses:
Present Tenses (Simple Present, Present Progressive, Present Perfect, Present Perfect Continuous)
Past Tenses (Simple Past, Past Progressive, Past Perfect)
Future Tenses (Will Future, Going To Future)
Conditionals: if sentences (Type I,II,III)
The passive Voice
Reported Speech
Modal Verbs
Questions tags
Prepositions
Relative Pronouns
Irregular Verbs
Phrasal Verbs

FUNCTIONS
Asking for and Giving Information, directions.
Expressing Ability, Possibility, Obligation, Lack of obligation...
Giving advice, asking for advice.
Making Requests
Making Suggestions
Complaining
Describing
Negotiating
Agreeing and disagreeing
Accepting and Refusing
Writing proper emails and letters

VOCABULARY
Advertising
Business letters - general guidelines
Business letters - useful phrases
Computers
Employment
Graphs - Charts
Interviews
Investment - Stock market
Marketing - Sales
Money - Finance
Meetings
Negotiations
Presentations - vocabulary
Presentations - useful phrases
TelephoneC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.