INFOCENTRE.CAT

D’acord amb allò prescrit a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, INFOCENTRE FORMACIÓ I ESTUDIS, S.L., l’informa que les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer de dades anomenat, BASE DE DADES GENERAL, composat per una part automatitzada i una part documental no automatitzada.

La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de la informació i de les dades amb el propòsit de donar compliment als objectius i finalitats de l’empresa i de la prestació dels seus serveis.

Els destinataris de la informació son tots els departaments en els que s’organitza l’empresa, així com els estaments oficials públics i privats que per Llei o per necessitats inexcusables, exigeixin la cessió.

La resposta a les preguntes plantejades en el present formulari tenen caràcter voluntari.

La negativa a facilitar les dades demanades portarà com a conseqüència la impossibilitat de poder ser assistit de forma ordinària en els serveis sol·licitats.

En tot cas, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes previstos per la Llei, adreçant-se per qualsevol mitjà al responsable del fitxer, INFOCENTRE FORMACIÓ I ESTUDIS, S.L., domiciliada a Vic (08500),C/. Sot de Pradals, 20, nau E, i amb CIF. B-62491329, Tel.: 93 883 33 01; a./e.: info@infocentrevic.com.

Assabentat així de tot el que s’ha exposat als apartats anteriors, CONSENTEIXO I EXPRESSAMENT AUTORITZO a INFOCENTRE FORMACIÓ I ESTUDIS, S.L., per a que, en compliment de les finalitats legítimes del cessionari, tracti les meves dades personals en l’àmbit de l’empresa, els seus departaments, ens col·laboradors i institucions annexes, així com dono el meu consentiment a la cessió als estaments oficials públics i privats oportuns necessaris per al desenvolupament de les seves atribucions, d’acord a allò disposat a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades.

Aquest consentiment s’estén a permetre que INFOCENTRE FORMACIÓ I ESTUDIS, S.L., em trameti, a l’adreça de correu electrònic o al número de telèfon mòbil indicats en aquest document, comunicacions de caràcter comercial relatives a l’oferiment dels seus serveis.