Inici
Català Castellano English


ANGLÈS A2

Àrea: Idiomes

Codi: PR31/2019

Horari: DIMARTS I DIJOUS DE 18:30 A 21:00

Durada: 35 Hores

Inici: 14/05/2019

Final: 27/06/2019

Preu: 270 € (70 € inscripció + 2 quotes de 100 €)

Modalitat: PresencialVIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Gestió de la bonificació no inclosa.


ACONSEGUEIX L'ACREDITACIÓ DELS TEUS CONEIXEMENTS EN ANGLÈS:

Comprensió, expressió i interacció oral

• Participar amb una facilitat raonable i de forma senzilla en situacions de comunicació habitual i
• en converses curtes amb la col•laboració d’una persona interlocutora.
• Reaccionar de forma adequada en intercanvis i transaccions breus i senzilles en situacions familiars o sobre temes relacionats amb necessitats immediates.
• Comprendre l'essencial de missatges breus, clars i senzills, articulats amb claredat i certa lentitud en llengua estàndard, contextualitzats i sobre temes del entorn concret i immediat i per satisfer necessitats bàsiques.
• Extreure els punts principals i la informació detallada de textos oral senzills i en llengua estàndard emesos per mitjans audiovisuals o sense la presència de la persona emissora, en bones condicions acústiques.

Comprensió, expressió i interacció escrita

• Escriure textos curts i senzills sobre necessitats personals, situacions de la vida quotidiana, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text, i utilitzant frases simples connectades amb elements de cohesió bàsics.
• Reaccionar de forma adequada davant de les dificultats de comprensió i expressió, utilitzant les estratègies necessàries per superar-les.
• Comprendre els punts principals i la informació detallada de textos curts i senzills o adaptats, sobre temes habituals (com ara narratives, articles, entrevistes...) amb l'ajut del context i del suport visual i icònic.
• Localitzar informació específica en textos senzills de diversa tipologia, per satisfer necessitats bàsiques de la vida quotidiana (com ara anuncis, prospectes, menús, horaris...)


DIRIGIT A:

Persones amb un nivell A1 assolit i que volen obtenir un domini de la llengua anglesa.


PROGRAMA:

Lèxic i aspectes semàntics

• Identificació personal i relacions socials, feina i relacions laborals i educació, viatges i transport, tecnologia i comunicació, compres i activitats comercials, alimentació, temps lliure i oci, tradicions i celebracions, esport i salut, llocs i el medi ambient.
• Sistemes de formació de paraules com ara els prefixos, sufixos més habituals i composició.
• Identificació de paraules d’ús freqüent amb diferents funcions o que poden portar a confusions (false friends)
• Signes, símbols i abreviatures més freqüents
Morfosintaxi

El substantiu: tipus (comuns/propis, concrets/abstractes, contables/incontables (luggage, news) i col•lectius (team, staff); morfologia del substantiu ( gènere (nephew,niece), nombre (regular, irregular, invariable, paraules plurals) i noms col•lectius freqüents

Els determinants:
- Articles definits i indefinits i l´ús i omissió més freqüent de l’article. (I love horses, my best friend)
- Consolidació dels demostratius (this, that, these, those) I possessius (my, your, their...)
- Ampliació dels quantitatius ( much, many (a) few, (a) little), partitius (a bit of, a bar of) Indefinints (any, several, enough)
- Consolidació numerals cardinals i ordinals (one, third)
- Consolidació del genitiu saxó. (The ‘s possessive determiner) (Martin’s car; my parents’ books)
Els pronoms

- Els pronoms personals (de subjecte i de complement), reflexius (herself) i, recíprocs (each other) i possessius ( It’s better than mine, No, it’s hers)
- Els pronoms it i there en estructures bàsiques (It’s raining).

- Els pronoms relatius ( that, who, which, where, whose)

- Ampliació dels pronoms interrogatius (whose, how far, what sort of...)

- Ampliació dels pronoms quantitatius ( enough, both, many, a few, a little)

- Ampliació dels determinants com a pronoms demostratius, quantitatius, indefinites (both, each, enough)
- Ampliació dels pronoms indefinits compostos amb some, any, no, i amb -body, -one, -thing.-where: (Nobody said anything; I can’t find it anywhere)

L’adjectiu

- Morfologia de l’adjectiu (Invariable en gènere i nombre)
- Grau: expressió de la comparació de igualtat/desigualtat, I inferioritat: (not as/so pretty as...;less expensive than, the least comfortable)
- la posició d’ ún o varis adjectius dins d’un mateix sintagma (a new leather coat)
- Parelles d’adjectius acabats en -ed / -ing ( bored-boring)
- Preposicions que acompanyen alguns adjectius molt freqüents (good at, interested in)
- Too i enough: ús I posició (not good enough; too hot)

El verb
- Tipus de verbs : verbs auxiliars (formes, contraccions i usos), regulars/ irregulars, semi copulatius (she feels sad)
- Ampliació dels verbs amb partícules: multi-word verbs més frequents (find out, look forward to)
- Complementació bàsica dels verb (I like it,) posició dels complements (I gave him the book)
- Usos bàsics de la forma –ing: progressive forms (It was raining) , darrera de preposició ( It’s good for training), de verbs (I hate speaking in public), substantivació (Speaking in public is a difficult thing), adjectivació (smoking area)
- Usos bàsics de la forma –ed: perfect tenses (I’ve read the book), veu passiva ( It was stolen), adjectivació(fried chicken)
- Usos bàsics de l’infinitiu amb to i sense to (I want to tell you a story; I hope to see you soon)
- El present simple, present progressive (continuous) i present perfect.
- El simple past, el past progressive i presentació del past perfect i altres forms de passat (used to).
- El futur simple amb will, present continuous, present simple i altres forms de future ( going to)
- Modalitat:Ampliació dels verbs modals més habituals: can, could, should, may, might, must; will, would, I construccions semimodals bàsiques ( I had to leave)

- Perífrasis verbals més habitual with go (go sightseeing), get (get stuck), I do/make (do housework )
- Veu activa i veu passiva i veu passiva personal en present I passat (She was awarded an Oscar)
Les preposicions

- Preposicions i locucions preposicionals d’ús frequent de lloc,posició, temps, moviment, dirección i altres
Els adverbis
- Morfologia: formació amb –ly, altres formes (fast) I formes compararives (harder)
- Ampliació dels adverbis locucions adverbials d’ús frequent ( freqüència, manera, temps, lloc i la posició en l’oració.
Conjuncions
- Conjunctions de coordinació( and, or, but), subordinades( because, so, when, while, however, although...) i altres conjunctions d’ús frequent:,(if)
L’oració simple

- L’oració afirmativa i negativa: estructura i posición dels elements.
- L’oració interrogativa: Wh-questions, subject questions, questions amb preposició, tag questions.
L’oració composta

- La coordinació: oracions juxtaposades, oracions conjuntives, oracions disjuntives

- Ooracions subordinades substantives, i l’estil indirecte amb say i tellI

- Oracions subordinadesi relatives(who, that, where, which, whose)

- Les oracions subordinades adverbials temporal s (when, since) concessive( although) finals (He came here to improve his training), condicionals (If- first and second conditional

Ortografia

- Ús de les majúscules en pronoms personals i nacionalitats
- Plurals irregulars (half/halves), formes verbals (preferred, lying) i les contraccions bàsiques (‘d=had or would)
- Usos principals dels signes de punctuació

Fonètica i fonologia

- Introducció al sistema vocàlic i consonàntic anglès i els contrastos amb L1
- Ampliació dels minimals paris (chair/share)
- Consolidació de la pronunciació dels morfemes i sufixos verbals (washes, locked)
- Ampliació dels grafemes muts (island) consonant clusters (comfortable) o grafemes de diversa pronunciació (gh: ghost, although, enough), el so schwa en síl•labes àtones
- Ampliació de mots homòfons ( quite/quite) i homògrafs (reC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.