Inici
Català Castellano English


ANGLÈS C1 + FCO + TREBALL EN EQUIP

Àrea: Idiomes

Codi: FOAP 2019

Horari: de Dilluns a Divendres de 9 a 14 Hores

Durada: 280 Hores

Inici: 30/03/2020

Final: 23/06/2020

Preu:

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

CURSOS SUBVENCIONAT PER PERSONES DESOCUPADES | PRIVAT


OBSERVACIONS:

PENDENT D'APROVACIÓ

Curs 100% Subvencionat per el Servei d'Ocupació de Catalunya

Es realitzará una prova de nivell per acreditar el nivell necesari per realitzar el curs.

Per obtenir l’acreditació es requereix una assistència mínima del 75% de les sessions presencials, així com també la superació d’un examen o prova.

Accés la plataforma Online d'Infocentre amb el material treballat durant el curs

Curs 100% Subvencionat per el Servei d'Ocupació de Catalunya

Requisits:
Edat: 16 anys complerts.
Nivell acadèmic mínim: EGB / ESO.
Estar inscrit al SOC com a demandant d’ocupació o com a demandant de millora d'ocupació

Documentació necessaria:
- DNI
- Dardo (és el document que els hi donarien al SOC)
- Títol original o resguard de tramitació del títol de la ESO


OBJECTIUS:

Capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma amb flexibilitat, eficàcia i precisió per participar en tot tipus de situacions, en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional, que requereixin comprendre, produir i processar textos orals i escrits extensos i complexos, en diverses varietats estàndard de la llengua, amb un repertori lèxic ampli, i que versin sobre temes tant abstractes com concrets, fins i tot aquells amb els quals el parlant no estigui familiarizado.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell C1del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).


DIRIGIT A :

Preferentment persones en situació d'atur que tinguin assolit un nivell B2 d'anglès.

POSSIBILITAT D’ACREDITAR DE MANERA OFICIAL EL NIVELL B1/B2, TOTALMENT SUBVENCIONAT


PROGRAMA:

Objectius generals
Adquirir l’habilitat o capacitat de:
1. Utilitzar l’ idioma amb flexibilitat i eficàcia, adaptant-se amb precisió i coherència al context, a les intencions i als interlocutors per comunicar-se de forma fluida i espontània, fins i tot en situacions complexes o en circumstàncies adverses.
2. Utilitzar un repertori de recursos prou ampli i ric, tant lingüístics com no lingüístics, per comunicar-se gairebé sense esforç, mostrant de manera consistent un grau alt
de correcció gramatical i lèxica i un domini ampli de les estratègies discursives.
3. Comprendre, resumir i sintetitzar textos escrits i orals, extensos i complexos, de diferents tipologies, formats i temes, en les varietats estàndard de la llengua i en diversos registres, ajustant-los amb eficàcia als recursos lingüístics de que es disposa per a un context específic, per tal de captar sentits implícits o càrregues connotatives, encara que l’accent sigui desconegut.
4. Identificar i valorar les normes i convencions socials de les comunitats on es parla l’ idioma objecte d’estudi, a partir de l’experiència de les pròpies normes i convencions, en contextos plurilingües i pluriculturals.
5. Utilitzar la consciència de la pròpia identitat cultural per aproximar-se a les altres cultures sense prejudicis, i per actuar com a mediador cultural.
6. Establir un control conscient sobre els factors que condicionen el procés d’aprenentatge per tal d’assumir-ne la gestió i poder formular fites pròpies, aprofitant els recursos de què es disposa i experimentant l’ús estratègic de nous procediments
–Tecnologies de la Informació i la Comunicació– tant en el procés d’aprenentatge com en l’ús de la llengua.C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.