Inici
Català Castellano English


ANGLÈS C1 - INCLOU EXAMEN OFICIAL APTIS (BRITISH COUNCIL)

Àrea: Idiomes

Codi: FOAP 2019

Horari: de Dilluns a Divendres de 9 a 14 Hores

Durada: 280 HORES

Inici:

Final:

Preu:

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

CURSOS SUBVENCIONAT PER PERSONES DESOCUPADES | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Es realitzará una prova de nivell per acreditar el nivell necesari per realitzar el curs.

Per obtenir l’acreditació es requereix una assistència mínima del 75% de les sessions presencials, així com també la superació d’un examen o prova.

Accés la plataforma Online d'Infocentre amb el material treballat durant el curs

Curs 100% Subvencionat per el Servei d'Ocupació de Catalunya

Requisits:
Edat: 16 anys complerts.
Nivell acadèmic mínim: EGB / ESO.
Estar inscrit al SOC com a demandant d’ocupació o com a demandant de millora d'ocupació

Documentació necessaria:
- DNI
- Dardo (és el document que els hi donarien al SOC)
- Títol original o resguard de tramitació del títol de la ESO


OBJECTIUS:

Capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma amb flexibilitat, eficàcia i precisió per participar en tot tipus de situacions, en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional, que requereixin comprendre, produir i processar textos orals i escrits extensos i complexos, en diverses varietats estàndard de la llengua, amb un repertori lèxic ampli, i que versin sobre temes tant abstractes com concrets, fins i tot aquells amb els quals el parlant no estigui familiarizado.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell C1del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).


DIRIGIT A :

Preferentment persones en situació d'atur que tinguin assolit un nivell B2 d'anglès.

POSSIBILITAT D’ACREDITAR DE MANERA OFICIAL EL NIVELL C1, TOTALMENT SUBVENCIONAT


PROGRAMA:

Objectius generals
Adquirir l’habilitat o capacitat de:
1. Utilitzar l’ idioma amb flexibilitat i eficàcia, adaptant-se amb precisió i coherència al context, a les intencions i als interlocutors per comunicar-se de forma fluida i espontània, fins i tot en situacions complexes o en circumstàncies adverses.
2. Utilitzar un repertori de recursos prou ampli i ric, tant lingüístics com no lingüístics, per comunicar-se gairebé sense esforç, mostrant de manera consistent un grau alt
de correcció gramatical i lèxica i un domini ampli de les estratègies discursives.
3. Comprendre, resumir i sintetitzar textos escrits i orals, extensos i complexos, de diferents tipologies, formats i temes, en les varietats estàndard de la llengua i en diversos registres, ajustant-los amb eficàcia als recursos lingüístics de que es disposa per a un context específic, per tal de captar sentits implícits o càrregues connotatives, encara que l’accent sigui desconegut.
4. Identificar i valorar les normes i convencions socials de les comunitats on es parla l’ idioma objecte d’estudi, a partir de l’experiència de les pròpies normes i convencions, en contextos plurilingües i pluriculturals.
5. Utilitzar la consciència de la pròpia identitat cultural per aproximar-se a les altres cultures sense prejudicis, i per actuar com a mediador cultural.
6. Establir un control conscient sobre els factors que condicionen el procés d’aprenentatge per tal d’assumir-ne la gestió i poder formular fites pròpies, aprofitant els recursos de què es disposa i experimentant l’ús estratègic de nous procediments
–Tecnologies de la Informació i la Comunicació– tant en el procés d’aprenentatge com en l’ús de la llengua.C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.