Pla d’igualtat: què és, quines empreses hi estan obligades i què ha d’incloure?

Saps què és i quines empreses estan obligades a desenvolupar i implementar un pla d'igualtat?

Al llarg d’aquest article, donarem resposta a aquestes preguntes i repassarem què és el registre retributiu, l’auditoria salarial i la valoració de llocs de treballs que acompanya a l’auditoria i que cal incorporar als plans d’igualtat.

Però anem a pams:

Què és un pla d'igualtat?

Els plans d'igualtat són un conjunt ordenat de mesures avaluables que tenen com a objectiu assegurar la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones i eliminar la discriminació per raons de sexe.

 Previ al pla, les empreses han de realitzar un diagnòstic que ha negociar-se amb el RLT i que ha d'incloure les següents matèries

 • Els processos de selecció i contractació
 • Els plans de formació en matèria d'igualtat de gènere i d'oportunitats
 • La promoció professional.
 • Les condicions de treball, avaluades a partir de tres aspectes: la valoració dels treballadors, una auditoria salarial i el registre retributiu. Et detallem en què consisteixen cada una de les tres en apartats posteriors d’aquest article.
 • L’exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral.
 • Les mesures existents d'avaluació i correctores
 • El pla de prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe.

 

Després d’avaluar quina és la situació inicial, es fixen objectius concrets en matèria d’igualtat i s’estableixen estratègies i pràctiques per a aconseguir-los, així com sistemes de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

Però, quines són les empreses que estan obligades a tenir un Pla d'Igualtat i on cal registrar-lo?

Tal com estableix la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març i des de l'entrada en vigor del Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes, és obligatori implementar un Pla d'Igualtat en les empreses amb plantilles de més de 50 treballadors.

Segons estableix la llei, el termini per a disposar d’un pla d’igualtat és:

 • Fins al 7 de març de 2020 per a les empreses de més de 150 persones.
 • Fins al 7 de març de 2021 per a les empreses de més de 100 persones.
 • Fins al 7 de març de 2022 per a les empreses de més de 50 persones.

Així, doncs, totes les empreses de més 100 persones haurien de disposar ja d’aquest pla d’igualtat, mentre que, aquest any, serà el torn de les empreses d’entre 50 i 100 treballadors.

Amb l’entrada en vigor dels RD RD 901/2020 que regulen els plans d'igualtat i el seu registre, i la modificació de l'RD 713/2010 de 28 de maig sobre el registre, dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball, els plans d’igualtat passen a registrar-se en el REGCON.

Si la teva empresa ja compta amb un Pla d'igualtat, serà necessari adaptar-lo als nous criteris, per als quals també s'estableixen uns terminis i condicions determinades.

El nou Reial decret 902/2020 de 13 d'octubre sobre Igualtat Retributiva obliga a les empreses amb un Pla d'Igualtat a comptar amb un registre retributiu de tota la seva plantilla.

Per a la seva elaboració, serà necessari realitzar una auditoria salarial amb una valoració mitjana de llocs de treball d'igual valor.

 

Què és el Registre Retributiu?

Es tracta d’un registre obligatori des de l'entrada en vigor del Reial decret 902/2020 d'igualtat retributiva. El seu objectiu és el de garantir la transparència en la configuració de les percepcions, de manera fidel i actualitzada.

Aquest registre també pretén un accés adequat a la informació retributiva de les empreses, al marge de la seva grandària, mitjançant l'elaboració documentada de les dades fetes una mitjana i desglossades.

Totes les empreses han de tenir un registre retributiu de tota la seva plantilla, incloent-hi el personal directiu i alts càrrecs.

Aquest ha d’incloure els valors mitjans dels salaris, complements salarials i percepcions extrasalarials de la plantilla desagregats per sexe en cada grup i categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable. Així ho estableix l'article 28.2 de l'Estatut dels Treballadors.  

 

Què és la valoració dels llocs de treball?

Com t’explicàvem, en el diagnòstic inicial de l’empresa sobre les condicions de treball, cal incloure el registre retributiu, la valoració dels llocs de treball i l’auditoria salarial.

Després del registre retributiu, vegem en què consisteix l’aspecte següent.  

La valoració del lloc de treball és un mètode que busca avaluar els llocs de treball d'una empresa d'una manera justa i sense discriminació, permetent establir un model d’ “igual remuneració per treball d'igual valor.”

Els objectius d’aquesta valoració són:

 • Evitar qualsevol mena de discriminació retributiva contra les dones.
 • Assegurar un sistema més equànime pel que fa a la retribució.
 • Ajudar al compliment de la normativa vigent establerta en l'RD 902/2020.

Per a elaborar aquesta valoració, caldrà que les valoracions compleixin tres aspectes:

 • Que siguin conformes al conveni col·lectiu.
 • Que s’adeqüin a l’activitat del negoci.
 • Que contemplin la perspectiva de gènere.

Ara sí: vegem en què consisteix l’últim aspecte a incloure dins el diagnòstic de les condicions de treball: l’auditoria salarial.

Què és l’auditoria salarial?

És la manera d’obtenir la informació necessària per a comprovar que es compleixi amb el principi d’igualtat retributiva; és a dir, que es retribueix de la mateixa manera tasques que tenen igual valor.

Amb això es pretén evitar, corregir i prevenir obstacles i dificultats existents o potencials per a garantir la igualtat retributiva i assegurar la transparència i el seguiment del sistema retributiu.

Totes les empreses que elaborin un pla d'igualtat han d’incloure aquesta auditoria per a complir amb l'article 46.2.e) de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, prèvia la negociació que requereixen aquests plans d'igualtat.

 
Si t’agradaria ampliar informació o rebre assessorament per a elaborar el pla d’igualtat de la teva empresa, contacta amb nosaltres a través de l’enllaç següent.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per mostrar-te publicitat relacionada amb les teves preferències segons la teva navegació. Si continues navegant considerem que acceptes l'us de cookies. Més informació