Inici
Català Castellano English


IFCT0108 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I MANTENIMENT DE SISTEMES INFORMÀTICS - Certificat de professionalitat + IFCT026PO - CLOUD COMPUTING (AZURE, LINUX) + PRACTIQUES A L'EMPRESA

Àrea: Tècnica

Codi: FOAP 2019 + ESTATAL METALL

Horari: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9 A 15 HORES

Durada: 440H = 290H + 40H + 30H + 80H

Inici: 27/03/2020

Final: 26/06/2020

Preu:

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

CURSOS SUBVENCIONAT PER PERSONES DESOCUPADES | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Curs 100% Subvencionat per el Servei d'Ocupació de Catalunya

Què són els certificats de professionalitat?
El certificat de professionalitat és una titulació oficial que acredita les qualificacions professionals i garanteixen que la persona té els coneixements, habilitats i aptituds per desenvolupar una activitat laboral. (http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/millorar-el-perfil/certificats-de-professionalitat/)

S’obtenen superant els mòduls formatius, avaluant les competències donades per l’experiència laboral o per l’aprenentatge no formal, i sumant acreditacions de les unitats de competències contingudes en el certificat.

Els certificats de professionalitat són expedits pels Serveis Públics d’Ocupació mitjançant les proves realitzades en centres estatals i autonòmics.

Una vegada has demostrat que ets una persona qualificada per a exercir una professió se’t concedeix un certificat de professionalitat que acredita la competència professional de qui ho posseeix per al desenvolupament d’una activitat laboral. Aquests certificats són documents oficials i tenen validesa en tota Espanya. No són títols acadèmics, és a dir, amb ells no pots accedir a la universitat ni a cicles formatius però si pots obtenir els Títols de Professionalitat d’Educació


OBJECTIUS:

L'objectiu general del curs és donar la formació bàsica per capacitar la persona per realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips informàtics i perifèrics, sota la supervisió d'un responsable, aplicant criteris de qualitat i actuant en condicions de seguretat i respecte al medi ambient tot seguint instruccions i procediments establerts.


L'alumne es formarà per desenvolupar la seva activitat professional en:
- Empreses o entitats de qualsevol mida que utilitzin sistemes informàtics per a la seva gestió i que puguin estar emmarcades en qualsevol sector productiu.
- Empreses dedicades a la comercialització, muntatge, manteniment i reparació d'equips i serveis microinformàtics.
- Empreses que donen serveis d'assistència tècnica microinformàtica
- En administracions públiques com a part del suport informàtic de l'organització


DIRIGIT A:

Persones que vulguin adquirir els coneixements bàsics relacionats amb el muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics que vulguin encaminar la seva carrera professional al sector informàtic o de les TIC.

Aquesta formació és 100% subvencionada, prioritàriament a persones en situació d'atur, tot i que un 20% de les places poden ser destinades a treballadors en actiu.

No són necessaris requisits previs en l'àmbit formatiu.

Ocupacions o llocs de treball relacionats amb la formació:
- Operari en muntatge d'equips microinformàtics
- Operari en manteniment de sistemes microinformàtics


PROGRAMA:

MF1207 - Operacions auxiliars de muntatge de components informàtics (130 hores)

UF0465 - Muntatge de components i perifèrics microinformàtics (90 hores)
- Conceptes d'electricitat
- Principis de funcionament de components elèctrics i electrònics
- Característiques d'elements hardware interns dels equips microinformàtics
- Connectors i busos externs d'un sistema microinformàtic
- Perifèrics microinformàtics
- Tècniques de muntatge, substitució i connexió de components i perifèrics microinformàtics
- Armaris de distribució
- Normes de protecció del medi ambient
- Prevenció de riscos laborals

UF0466 - Prova i verificació d'equips i perifèrics microinformàtics (40 hores)
- Eines de verificació de sistemes microinformàtics
- Instal·lació bàsica de sistemes operatius
- Software de testeig i verificació

MF1208 - Operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics (70 hores)
- Tècniques auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics
- Verificació del sistema
- Manteniment d'equips microinformàtics
- Elements consumibles de sistemes microinformàtics
- Mètodes de replicació física de particions i discos durs
- Etiquetat, embalatge, emmagatzematge i trasllat d'equips, perifèrics i consumibles
- Tractament de residus informàtics

MF1209 - Operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i la comunicació (90 hores)
- Blocs funcionals en un sistema informàtics
- Xarxes d'àrea local
- El sistema operatiu en l'ús bàsic de les TIC
- Dispositius multimèdia
- Elaboració de documents amb un processador de textos
- Tractament i presentació d'informació amb fulls de càlcul
- Tractament i presentació d'informació amb bases de dades
- Tractament i presentació d'informació amb software de presentacions
- Recerca de la informació a través d'Internet / Intranet
- Programes de comunicació a través d'Internet / Intranet

Mòdul de pràctiques professionals - 80 hores

Durada total del certificat de professionalitat: 370 hores

1. CLOUD COMPUTING.
1.1. Què és?
1.1.2. Manera de treball i funcionament
1.1.3. Tecnologies de Virtualització.
1.1.4. Tipus de Cloud.
(Aquest epígraf només s'emplenarà si existeixen requisits legals per a l'exercici de la professió)
9. Requisits oficials dels centres:
(Aquest epígraf només s'emplenarà si per a la impartició de la formació existeix algun requisit d'homologació /
autorització del centre per part d'una altra administració competent.
determini, es connectarà automàticament amb les plataformes de teleformació, per la qual cosa les mateixes
hauran de comptar amb els desenvolupaments informàtics que possibilitin tals accions de seguiment (protocol de
connexió SOAP).
Sense perjudici de l'anterior, i de cara al seguiment puntual de les accions formatives de certificat
de professionalitat que s'imparteixin, serà preceptiu proporcionar al Servei Públic d'Ocupació Estatal una
direcció (amb les seves corresponents credencials) d'accés a la plataforma, amb permís d'administrador,
però sense possibilitat de modificar dades.
– Nivells d'accessibilitat i interactivitat que com a mínim compleixin les prioritats 1 i 2 de la Norma
UNEIX 139803:2012 o posteriors actualitzacions, segons l'estipulat en el Capítol III del Reial decret
1494/2007, de 12 de novembre.
– El servidor la plataforma de teleformació ha de complir amb els requisits establerts en la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, per la qual cosa el
responsable d'aquesta plataforma ha d'identificar la localització física del servidor i l'empleno d'el
que s'estableix sobre transferències internacionals de dades en els articles 33 i 34 d'aquesta Llei orgànica i
en el Títol VI del Reglament de desenvolupament d'aquesta, aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de
desembre.
– Incloure la imatge institucional del Servei Públic d'Ocupació Estatal i de les entitats que ell designi,
amb les pautes d'imatge corporativa que s'estableixin.
– Disponibilitat d'un servei d'atenció a usuaris que proporcioni suport tècnic i mantingui la
infraestructura tecnològica i que, de forma estructurada i centralitzada, atengui i resolgui les consultes i
incidències tècniques de l'alumnat. El servei, que haurà d'estar disponible per a l'alumnat des de l'inici
fins a la finalització de l'acció formativa, haurà de mantenir un horari de funcionament de
demà i de tarda, haurà de ser accessible mitjançant telèfon i missatgeria electrònica i no podrà
superar un temps de demora en la resposta superior a 2 dies laborables.
2. Requisits tècnics del contingut virtual d'aprenentatge
Per a garantir la qualitat del procés d'aprenentatge de l'alumnat, el contingut virtual d'aprenentatge de les
especialitats formatives no dirigides a l'obtenció de certificats de professionalitat mantindrà una
estructura i funcionalitat homogènia, complint els següents requisits:
– Com a mínim, ser els establerts en el corresponent programa formatiu que consti en el fitxer
d'especialitats formatives previst en l'article 20.3 del Reial decret 395/2007, de 23 de març i estigui
associat a l'especialitat formativa per a la qual se sol·licita inscripció.
– Estar referits tant als coneixements com a les destreses pràctiques i habilitats recollides en
els objectius d'aprenentatge dels citats programes formatius, de manera que en el seu conjunt permetin
aconseguir els resultats d'aprenentatge previstos.
– Organitzar-se a través d'índexs, mapes, taules de contingut, esquemes, epígrafs o titulars de fàcil
discriminació i seqüenciés pedagògicament de tal manera que permeten la seva comprensió i retenció.
– No ser merament informatius, promovent la seva aplicació pràctica a través d'activitats d'aprenentatge
(autoevaluables o valorades pel tutor-formador) rellevants per a la pràctica professional, que
serveixin per a verificar el progC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.