Inici
Català Castellano English


ANGLÈS B1 + FCO

Àrea: Idiomes

Codi: FOAP 2019

Horari: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9 A 13 HORES

Durada: 280HORES

Inici: 20/02/2020

Final: 08/06/2020

Preu:

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

CURSOS SUBVENCIONAT PER PERSONES DESOCUPADES | PRIVAT


OBSERVACIONS:

PENDENT D'APROVACIÓ

Curs 100% Subvencionat per el Servei d'Ocupació de Catalunya

Es realitzará una prova de nivell per acreditar el nivell necesari per realitzar el curs.

Per obtenir l’acreditació es requereix una assistència mínima del 75% de les sessions presencials, així com també la superació d’un examen o prova.

Accés la plataforma Online d'Infocentre amb el material treballat durant el curs


Requisits:
Edat: 16 anys complerts.
Nivell acadèmic mínim: EGB / ESO.
Estar inscrit al SOC com a demandant d’ocupació o com a demandant de millora d'ocupació

Documentació necessaria:
- DNI
- Dardo (és el document que els hi donarien al SOC)
- Títol original o resguard de tramitació del títol de la ESOd'ocupació


OBJECTIUS:

Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d'interès personal.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).


DIRIGIT A:

Preferentment persones en situació d'atur que tinguin assolit un nivell A2 d'anglès.

POSSIBILITAT D’ACREDITAR DE MANERA OFICIAL EL NIVELL B1/B2, TOTALMENT SUBVENCIONAT.


PROGRAMA:

Expressió i interacció oral
- Assolir l’habilitat de participar en converses amb seguretat i fluïdesa en un amplia gama de situacions, incloses les poc habituals o sobre temes d’actualitat.

Expressió i interacció escrita
- Escriure textos llargs sobre fets i esdeveniments que tractin una varietat de temes generals, adequant el lèxic i les estructures al tema i a la situació comunicativa.
- Escriure cartes personals informals, semi-formals i formals, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text.

Comprensió oral:
- Comprendre el missatge general, les idees principals i els detalls fàcilment identificables en textos orals, sobre temes generals, en llenguatge estàndard articulat amb claredat i a velocitat normal en converses cara a cara.
- Comprendre l'essencial de textos orals emesos pels mitjans de comunicació, sobre temes de la vida quotidiana i del seu interès.

Comprensió lectora
- Comprendre les idees principals i localitzar informació específica en textos de diversa longitud i tipologia sobre temes generals, i identificar-ne la intenció comunicativa.

Gramàtica
- Question tags
- Oracions impersonals/interrogatives/negacions/subordinades
- Oracions Passives
- Estil indirecte
- Adverbis i locucions adverbials
- Determinants: articles, demostratius, possessius, indefinits, etc.
- Relative Clauses i relative pronouns: who, which, that, etc.
- Preposicions
- Phrasel verbs
- Temps verbals:
- Consolidar Present Tenses/Past Tenses/Future Tenses
- Condicionals
- Modal Verbs

Vocabulari
- Ampliació de vocabulari i expressions freqüents relacionades amb situacions formals i informals.
- Vocabulari relacionat amb temes de l’actualitat.
- Expressions cuotidianes

Expressió oral
- Millorar la pronunciació dels fonemes vocàlics i consonàntics.
- Assolir el nivell de poder mantenir una conversació formal o informal amb fluïdesa i seguretat.
- Assolir un nivell de comprensió oral relacionada amb temes menys quotidians.C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.