Inici
Català Castellano English


ITALIA A2

Àrea: Idiomes

Codi: PRIVAT

Horari: DIMECRES DE 18:30 A 20:30 HORES

Durada:

Inici:

Final: 10/06/2020

Preu: 65€ MENSUALS

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBJECTIUS:

Comprensió oral
• L'aprenent pot comprendre expressions i el vocabulari més freqüent sobre temes d’interès personal (per exemple, informació personal i familiar molt bàsica, compres, lloc de residència, ocupació laboral).
• Pot entendre la idea principal de missatges i avisos curts, clars i senzills.

Comprensió lectora
• L'aprenent ha de poder llegir textos molt curts i senzills.
• Pot trobar informació específica i previsible en documents escrits senzills i quotidians com ara anuncis, prospectes, menús i horaris, i pot comprendre cartes personals curtes i senzilles.

Expressió oral
• L'aprenent ha de poder utilitzar una sèrie d’expressions i frases per descriure de manera senzilla la seva família i altra gent, les seves condicions de vida, el seu bagatge educatiu i la seva feina actual o l’última que va tenir.

Expressió escrita
• L'aprenent ha de poder escriure notes i missatges curts i senzills relatius a necessitats immediates.
• Pot escriure cartes personals molt senzilles, per exemple, per agrair alguna cosa a algú.

Interacció oral
• L'aprenent ha de poder comunicar - se en tasques senzilles i habituals que exigeixen un intercanvi senzill i directe d’informació sobre temes i activitats familiars.
• Pot mantenir intercanvis socials molt breus encara que, en general, no els entengui prou com per mantenir o dirigir ell mateix una conversa.


DIRIGIT A:

Persones amb un nivell A1 assolit i que volen obtenir un domini de la llengua italiana


PROGRAMA:

Competències lingüístiques
En finalitzar aquest curs, els alumnes haurien de ser capaços de:
— Saber distingir els sons de les consonants dobles.
— Saber distingir les consonants sordes de les sonores.
— Reconèixer el fenomen del reforçament sintàctic.
— Adequar el sistema rítmic i entonatiu segons la funció comunicativa que s’hagi d’acomplir.
— Llegir, en veu alta i amb suficient correcció en la pronunciació i l’entonació, textos escrits per ells mateixos o per altres.
— Participar en converses senzilles sobre aspectes relacionats amb la vida quotidiana o amb temes d’actualitat.
— Saber adequar l’ús lingüístic als diferents aspectes culturals tractats durant el procés d’aprenentatge.
— Usar l’italià com a llengua vehicular en les diferents situacions d’interacció a l’aula. — Comprendre el significat de missatges breus de parlants nadius, emesos de manera directa i expressats mitjançant formes estàndard i a velocitat normal, o amb un lleuger accent regional, sobre aspectes de la vida quotidiana o de l’experiència personal.
— Comprendre i produir missatges orals que expressin una sensació o un estat d’ànim. — Comprendre missatges breus emesos a través de canals auditius (telèfon, ràdio, megafonia...).
— Comprendre el significat general d’informacions periodístiques radiofòniques.
— Redactar textos breus per a ocasions assenyalades (telegrames, postals de felicitació, etc.).
— Prendre apunts i transcriure frases més o menys llargues a partir de converses o de missatges ora ls més extensos.
— Escriure textos breus que continguin reflexions personals.
— Organitzar en un text narratiu una sèrie de dades biogràfiques.
— Comprendre el significat de textos escrits breus (fulls informatius, opuscles, publicitat, etc.).
— Familiaritzar-se amb textos breus en italià d’èpoques diferents.
— Comprendre el significat general de textos literaris.
Continguts gramaticals
— Determinants
• Numerals ordinals
— Nom i adjectiu
• La comparació ( migliore, peggiore )
• Adjectius indefinits: qualche , ogni , nessuno , alcuno , etc.
— Verb
• Present, passat i futur dels verbs regulars i irregulars
• Condicional dels verbs regulars i dels irregulars més freqüents
— Adverbi
• Adverbis i expressions adverbials de temps: di nuovo, ancora, un’altra volta
• Adverbis d’ordre: precedentemente, successivamente, in seguito
• Adverbis de probabilitat: probabilmente, forse
— Pronom
• Pronom relatiu cui
• Pronoms indefinits: chiunque , ognuno , qualcuno , etc.
— Preposició
• Preposicions i locucions prepositives: a causa di..., di + segon terme d’una comparació
• Ús contrastiu de la preposició di .
— Conjunció
• che + adjectiu i/o substantiu
• che + terme de la comparació
• che + indicatiu
• che + subjuntiu
• se + present
• se + imperfet de subjuntiu
• quando + present
— Estructures sintàctiques
• mi piace/non mi piace che...
• prima di + infinitiu
• dopo + in finitiu passat
• bisogna/bisognerebbe/è/sarebbe meglio che...
• ci vuole/vogliono/vorrebbe/vorrebbero + substantiu • credere, pensare + infinitiu • credere, pensare, sembrare + subjuntiu
• dovere, pensare di + infinitiu
• vorrei/mi piacerebbe che + infinit iu
• vorrei/mi piacerebbe che + imperfet de
• sperare di + infinitiu • sperare che...C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.